Avfall og ressurser

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig og kan ikke opprettholdes. Avfall er ressurser og må inngå i et kretsløp hvor det gjenvinnes til nye råvarer, energi eller jordforbedring. Uansett gir all avfallshåndtering et tap og det er et mål at avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig.

Frogn kommune må gå foran i dette arbeidet. Minst mulig restavfall må̊ brennes og mest mulig bør gjenvinnes.

Kommunen skal bidra til dette både ved innkjøpspolitikken og ved å endre arbeidsrutiner. Den viktigste målsettingen for kommunens renovasjonsordning må̊ være en høy gjenvinningsgrad. De kommersielle interessene må̊ komme i andre rekke.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Prioritere å få i orden gode renovasjonsløsninger for innbyggerne.
  • At kommunene skal legge til rette for at matavfall og annet organisk avfall inngår i produksjon av biogass. Restprodukter skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring.
  • At det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
  • At renovasjonsavgiftene tilpasses for å minimere avfall og maksimere gjenvinning.
  • At kildesortering skal være med på å øke folks bevissthet rundt ressursbruk og avfallshåndtering.