By- og arealplanlegging for gode, grønne boligområder

Gjennomføring av grønne løsninger krever god og langsiktig arealplanlegging. Miljøpartiet ønsker å satse på miljøvennlig bygging, jordvern, grønne tak, landbruk, vern av grøntområder og hager. Mye internasjonal forskning viser at nærhet til natur er helsebringende. Allikevel fører økt utbyggingspress til at stadig flere grønne lunger forsvinner. Vi må ta vare på naturområdene våre. Vi må sikre at vi har nær tilgang til natur, uansett alder, helsetilstand og hvor vi bor. Dette innebærer ikke bare kort vei til natur, men også utsikt mot grønne arealer fra egen bolig.

21. august, 2015

For å forhindre unødvendig arealbruk og legge til rette for mest mulig miljøvennlige transportløsninger, må prioritet ved nybygging være fortetting i allerede bebygde områder. Spredt bebyggelse beslaglegger store arealer og gir høy bilbruk med støy og forurensning. For å unngå mer av dette bør rekkehus og leilighetskomplekser i størst mulig grad være regelen ved nybygg. Vi må bygge tettere rundt trafikknutepunkter, og hvert enkelt bygg og område må ha kvaliteter som sikrer gode bomiljøer, uterom og fellesarealer. Det bør vurderes å settes av areal til butikker eller annen næring i grunnetasjer i boligblokker for å legge til rette for arbeidsplasser og sikre at flest mulig kan gjøre daglige innkjøp i gangavstand fra egen bolig.

MDG ønsker ikke ytterligere fortetting av tidligere hyttetomter før det foreligger godkjente reguleringsplaner. Tidligere hytteområder som Sogstikollen og Gyltåsen må få reguleringsplaner hvor kommunen og eiendomsutviklere tar ansvar for å sikre tilstrekkelig veibredde, grønne arealer, fellesarealer og tilkobling til kommunalt vann og avløp.

Størrelse og kvalitet på grøntområder må defineres tydelig i reguleringsplaner, og de skal være del i et sammenhengende nettverk av grøntområder som må respekteres ved utvikling og utbygging. Gjennom bruk av urbant landbruk kan god matjord i bysentra benyttes på en god måte.

For å sikre god dekning og utnyttelse av kollektivtransport kreves god arealplanlegging gjennom fortetting rundt knutepunkt. Det må være et mål om bedre og direkte forbindelser til sentra i Follokommunene, og en arealplanlegging som gjør dette mulig.

Miljøpartiet de Grønne mener at kommunen må stille utleieboliger til disposisjon til kostpris, og sørge for at det bygges flere rimelige leiligheter av god kvalitet og med lave driftskostnader. Dette vil hjelpe folk inn på boligmarkedet, lette byrdene for de som er nødt til å leie, og senke prisene på både kjøpe- og utleiemarkedet.

I tider med klimaforandring vil kommunen bli utsatt for store påfristinger og mer ekstremt vær. Ikke minst når det gjelder nedbør og vind. Det samfunn vi planlegger og bygger i dag vil påvirke oss også om 100 år. Frogn kommune må være beredt til å møte miljøkriser, framtidige klimautfordringer inkludert.  Dette innebærer bl.a. oppdatert kunnskap om mulige utfordringer, som f.eks. brannsikring av trehus og overvannshåndtering, men også bærekraftige og klimavennlige forskrifter for ny utbygging.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

 • Prioritere områdeplanen Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
 • Hindre utbygging av Kolstad
 • Stoppe utbygging i hytteområder der det ikke finnes vedtatte reguleringsplaner som ivaretar hensyn til omkringliggende bebyggelse, natur og kulturområder, utvidelse av veier, tilgjengelighet til kollektivtransport og styrking av vann og avløpsnett.
 • At enheten for Samfunnsutvikling bør utvikles og styrkes.
 • At verktøy som blå-grønn faktor brukes ved arealplanlegging.
 • At kommunen skal ha gledesbringende, aktiviserende og inkluderende møteplasser som tiltrekker innbyggere på tvers av generasjoner og kulturer.
 • Sikre grønne lunger og korridorer gjennom byområdene. Lage grønne korridorer og legge til rette for mer dyrking av mat i byområder.
 • Prioritere utbygging av rimelige boliger med gode bokvaliteter for et bedre mangfold i kommunen.
 • Stimulere til andelslandbruk, parsellhager, skolehager, takhager og lignende.
 • Få satsning på urbant landbruk inn i kommuneplanene.
 • Ledige eiendommer ved fjorden og i sentrum må utnyttes til fellesskapets beste etter en helhetlig plan der kommunen sitter i førersetet.
 • At kommunen samarbeider, ikke konkurrerer, med andre kommuner og fylket om arealplanleggingen, for å skape et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene, styrker næringsliv og arbeidsmarked regionalt, og sikrer beskyttelse av viktige naturområder.
 • At det legges til rette for samspillet mellom mennesker og dyr, for eksempel gjennom å jobbe for ridesti og for etablering av hundeparker.
 • At all byplanlegging og beredskapsplanlegging tar hensyn til et mer ekstremt vær.
 • Satse på sikring mot lyn, spesielt i sårbare områder som Gamle Drøbak.
 • At det satses på kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger for studenter, de som ikke slipper inn på boligmarkedet, eller som ikke ønsker å eie. Dette kan gjøres ved oppkjøp eller nybygging. Midler til dette bør komme fra Husbanken, eller en mulig ny boligstiftelse som skal ta hånd om kommunens boliger.