Et fremtidsrettet næringsliv

Miljøpartiet de Grønne vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk.

I dag bruker vi ressurser på etablering av bilbaserte handlesentre og logistikksentra som krever store skog- og jordbruksareal. I morgen bør vi bruke energi på etablering av små kunnskaps- og kulturbedrifter i byen som drar nytte av kommunens høye utdanningsnivå, nærheten til universitets- og forskningsmiljøet på Ås, og unike bomiljø.

Kulturnæringen er viktig for kommunen og noe vi ønsker en større satsing på. En stor del av Frogns innbyggere arbeider utenfor egen kommune. Miljøpartiet vil legge til rette for flere arbeidsplasser lokalt. Ikke minst for ungdom. Vi ønsker at næring, både i sentrum og i øvrige deler av kommunen, skal inngå i en helhetlig plan hvor miljø, økonomi og sosiale interesser blir ivaretatt på en balansert måte.

Kommunen må utvikle en næringslivsstrategi som skal tydeliggjøre hvilken type næring det skal satses på og gjøre det lettere å starte og drive foretak i Frogn. Et sterkt næringsliv er en fundamental del av en levende by.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • At kommunen får en næringslivssekretær som kan veilede nyetablerere i Frogn og jobbe for å markedsføre kommunen som næringskommune. Turisme bør høre inn under denne enheten.
  • At kommunen skal gi støtte til gründere og innovative virksomheter.
  • Styrke samarbeidet med, og legge til rette for etablering for småbedrifter i nærhet til forskningssenter og universitetsmiljø på Ås.
  • Styrke Drøbaks rolle som kulturby.
  • Styrke yrkesfaglige utdanninger lokalt og stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger.
  • Jobbe for at Drøbaks nye sentrumsområde fra gamle Drøbak, via Seiersten, Ullerud og Dyrløkke blir et attraktivt og levende område for kunnskaps- og servicebedrifter. Se på mulighet for å etablere en attraktiv næringsklynge for små bedrifter/bedriftshotell i det nye sentrumsområdet.
  • At Drøbak skal utvikles som året-rundt-destinasjon, med en tydelig grønn profil.