Formanskapsmøte 28. november 2016

28. november, 2016

Sak 98/16: Handlingsplan og budsjett 2017-2020

Verbalforslag 1

1.1 Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Frogn kommune til KLP m å
trekke ut sine investeringer i fossil energi.
1.2 Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Frogn kommune tll KLP om å øke
sine investeringer i fornybar energi.

Begrunnelse:
Rådmannen angir at Frogn kommune har ca. 50 millioner i fond hos KLP. For å nå Paris-avtalens mål om en global oppvarming under 2 grader, helst 1,5, må alle gjøre sitt for å begrense utslipp av klimagasser. Frogn kommune må gjøre sin del lokalt, men vi må også gjøre det vi kan for å påvirke beslutninger
globalt. En god måte å gjøre dette på er å ta et aktivt valg i hvordan vi investerer kommunens penger.

Å trekke ut investeringer fra fossil energi og investere i fornybar energi, er ikke bare et tiltak for å sikre et raskere grønt skifte globalt. Det er også økonomisk fornuftig, fordi det å etterleve Parisavtalen vil medføre store tap dersom man holder seg til langsiktige investering i fossil energi. Det er allerede funnet og bokført langt mye mer oljeverdier enn det vi kan bruke. Investeringer i fossil energi fører også til en rekke andre miljø- og samfunnsproblemer. KLP (Kommunal Landspensjonskasse) har investert i fire selskaper som er store eiere av den omstridte oljerørledningen Dakota Access (DAPL) i USA som truer urfolkets drikkevannskilde i USA. DAPL er et nylig eksempel på hvordan selskaper tvinges til stadig mer tvilsomme metoder, som er i direkte konflikt med både natur og menneskers nærmiljø og rettigheter, for å opprettholde sin egen virksomhet.

Frogn kommune har pensjonsfond plassert i KLP. En anmodning til KLP om å trekke ut investeringer fra de aktuelle selskapene, vil bidra til å legge press på KLP og bidra til at Frogn kommune tar et viktig globalt ansvar for klima, miljø og menneskerettigheter, også utenfor egne kommunegrenser.

Verbalforslag 2

Rådmannen går i dialog med Ruter for å undersøke muligheter til å bli en pilotkommune for kollektivtransport med utslippsfrie, førerløse transportmidler.

Begrunnelse: Det har i mange år vært diskutert behov for bedre kollektivtransport i Frogn kommune. Det pågår en rivende utvikling innen transportområdet og det finnes allerede kommersielt tilgjengelige alternativ for de som ønsker førerløse transportmidler. Tester gjennomføres nå i flere land og i Norge har
regjeringen gjennom samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen uttalt følgende:

”– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Kjøretøyprodusenter og teknologimiljø gjør store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy. Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017.”

Ruter er en aktiv aktør i å vise mulighetene som ligger i førerløs kollektivtransport. For Frogn sin del vil det være spennende og viktig å vurdere førerløse busser fordi vi vil:

  • At utbyggingen på Kolstad ikke skal innebære økt personbiltrafikk
  • At Drøbak sentrum skal forbli en levende bydel til tross for begrenset parkeringskapasitet og tanker om bilfritt sentrum i 2030.
  • skape en fergeforbindelse til Oslo som gjør det mulig å frakte mennesker til fergen uten stort behov for parkeringsplasser
  • legge til rette for at spesielt den økende gruppen eldre i kommunen har et godt lokalt kollektivtilbud som gjør det enkel å være aktiv uten å bruke drosje eller privatbil.

Førerløse kjøretøyer kan også i en startfase i seg selv kan bli en attraksjon for turister.

Samtidig er konsekvensene ved innføring av førerløse kjøretøy er usikre. Det er mye vi ikke vet om muligheter og utfordringer. Det vil derfor være viktig at det finnes kommuner som er villig til å teste ut teknologien og høste erfaringer som kan komme flere til gode på sikt.

Hvilken effekt får det på hvordan vi planlegger byer? Vil det bety mer eller mindre trafikk på veiene? Hvilken konsekvens får det for ordinær kollektivtransport? Hvilke reguleringer er nødvendige slik at teknologien benyttes på en måte som kommer felleskapet til gode?

Frogn kan sammen med Ruter være den kommunen i Akershus som bidrar til å finne noen svar, samtidig som vi kan løse noen av de utfordringer vi har innen transport og mobilitet.

Verbalforslag 3
Kommunen skal, fra og med neste års fremlegging av handlingsplan og budsjett, legge frem en årlig bærekraftsrapport og klimaregnskap.

Begrunnelse: Frogn kommune må bidra til å nå både internasjonale og nasjonale mål for å begrense klimaendringene. Videre må vi sikre at vi tar tilstrekkelig ansvar for å opprettholde det lokale biologiske mangfoldet med tilstrekkelige og sunne leveområder for planter og dyr. Det samme gjelder arealressurser som dyrka jord, dyrkbar jord og skog, for økt matproduksjon, bærekraftig utnytting av naturressurser
og sikring av friluftsliv i fremtiden.

Bærekraftsrapporten skal redegjøre for status, utfordringer, muligheter, fremdriftsplan og grad av måloppnåelse på tiltak vedtatt i gjeldende handlingsplan og kommunestyremelding om klima og energi. Den bør også drøfte status på vern av friluftsområder, natur, biologisk mangfold, erosjon og miljø-
ødeleggende utslipp til vassdragene. Meldingen skal redegjøre for ulike enheters valg og prioriteringer innen miljøarbeidet.

Klimaregnskapet skal redegjøre for utslipp av klimagasser skapt ved produksjon, forbruk og investeringer kommunal og privat sektor i løpet av et år. Klimaregnskap måler utslipp fra forbrenningsprosesser som fyring og transport. Det kan også måle utslipp knyttet til forbruk av materialer, varer og tjenester.
Bærekraftrapporten og klimaregnskapet skal drøftes i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Verbalforslag 4

Gående og syklende skal prioriteres i plan- og trafikksikkerhetsarbeid.

I saker hvor det er konflikt mellom trafikksikringstiltak, skal følgende prioritering gjelde:

  • Barn og unges skolevei, samt utrykningskjøretøy
  • Andre gående og syklende
  • Fremkommelighet for kollektivtrafikk
  • Nytte- og næringstransport
  • Personbiltrafikk og annen trafikkavvikling

Verbalforslag 5

5.1 Det skal gjennomføres tellinger av biltrafikk på både hovedveier og lokale veier. Tellingene skal fange opp variasjoner i løpet av døgn og årstid og kunne brukes på en måte som sier noe om utvikling over tid.
5.2 Det skal opparbeides sikre og egnede sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til bussholdeplasser i kommunen.
5.3 Det skal etableres sykkelparkeringsplasser under tak for bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i kommunen.
5.4 Det skal etableres sanntidsinformasjon på bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i kommunen.
5.5 Frogn skal delta aktivt i samarbeidet mellom Nesodden og Hurum om bruk av fjorden som transportåre for miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk til Fornebu, Lysaker, Aker Brygge og/eller Bjørvika.
5.6 Det skal etableres et dialogforum med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Ruter om å kutte reisetid og unngå behov for bytte av transportmiddel for reisende som skal til andre tettsteder i Follo eller
gjennom Oslo. Konkret skal det jobbes med å:
a) Øke bussenes fremkommelighet på Mosseveien og i Bjørvika
b) La enkelte busser fra Frogn kjøre gjennom byen helt til Skøyen, Lysaker og/eller Fornebu. Enten i en dedikert trase for buss og trikk gjennom sentrum eller gjennom tunnelen.
c) Fremskynde åpningen av de nye trikkelinjene i Kvadraturen.
5.7 Ved nybygging og rehabilitering av gang og sykkelveier skal det alltid vurderes å skille gående og syklende.

Verbalforslag 6
6.1 Det utarbeides en plan med tiltak for nødvendig utbedring av strømnettet slik at alle husholdninger i borettslag og eneboliger i tettsted Drøbak kan lade elbiler og hybridbiler fra 2025.
6.2 Det etableres en veileder og finansieringsordning til borettslag og boligsameier for etablering av ladeinfrastruktur i felles parkeringsområder.

Begrunnelse: En utslippsfri bilpark i Drøbak er en forutsetning for å nå kommunens mål om redusert utslipp fra Veitrafikk. Det kan være begrenset kapasitet av strøm i boligområder og parkerings-kjellere. For å sikre en rask overgang til biler med mindre klimagassutslipp må det utvikles infrastruktur som støtter tilstrekkelig og brannsikker lading av mange biler over strømnettet samtidig. Det er ikke kjent om strømnettet i tettstedet Drøbak er i stand til å levere nok strøm til dette formålet. Borettslag og boligsameier trenger veiledning og kanskje også økonomisk støtte for å realisere lademuligheter for alle husholdningene med bil.

Verbalforslag 7
Det utarbeides retningslinjer og tiltak for å unngå at gummikuler fra kunstgressbanene i Frogn spres til tilliggende skog, park og lekeområder».

Begrunnelse: En fotballbane med kunstgress har mellom 10 og 15 kilo gummikuler fra resirkulerte gummihjul per kvadratmeter. Utregninger konsulentselskapet COWI har utført for Miljødirektoratet viser at om lag fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år. Dette utgjør tre og fem tonn i gummisvinn på én bane. Det må etableres et miljøregnskap for å kartlegge svinn og hvor mye av svinnet man gjenbruker og destruerer. Dersom svinnet går til vassdrag, avløp eller naturområder må tiltak utredes og iverksettes.

Vedtak:

Forslaget fra MDG nr.1 om å anmode KLP om å trekke ut investeringer i fossil energi fikk 4 stemmer og falt. (4= 1 MDG, 1 KrF, 1SP, 1V)

Forslag nr. 2 om at å gå i dialog med Ruter om førerløs kollektivtransport ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

Forslag nr. 3 om bærekraftsmelding og klimaregnskap fikk 2 stemmer og falt. (2= 1 MDG, 1V)

Forslag nr. 4 om gående og syklende fikk 4 stemmer og falt. (4= 2AP, 1V, 1MDG)

Forslag 5.1. om telling av biler ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 10 mot 1 stemme. (1=1SP)
Forslag 5.2 om sykkelparkeringsplasser fikk 4 stemmer og falt. (4= 1MDG, 2AP, 1V)
Forslag 5.3 om sykkelparkeringsplasser under tak fikk 4 stemmer og falt. (4= 1MDG, 2AP, 1V)
Forslag 5.4 om sanntidsinformasjon fikk 3 stemmer og falt. (3= 1 MDG, 2Ap)
Forslag 5.5 om bruk av fjorden som transportåre fikk 4 stemmer og falt. (4= 1V, 1 MdG, 1Sp, 1KrF.
Forslag 5.6 om dialogforum fikk 3 stemmer og falt. (3= 1 MDG, 1SP, 1KrF)
Forslag 5.7 om å skille gående og syklende ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer som innstilling til kommunestyret. (2= 1 FrP, 1 SP)

Forslag 6 om lading av flere el-biler fikk 4 stemmer og falt (4= 1MDG, 2 Ap, 1KrF)

Forslag 7 om gummikuler fra kunstgressbaner fikk 5 stemmer og falt. (5=1MdG, 2Ap, 1Sp, 1V)