Helse, forebygging og omsorg

Miljøpartiet de Grønne ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder og vi ønsker en føre-var politikk. Vi mener den beste helsepolitikken er den hvor lokalsamfunnet klarer å opprettholde helse og livskvalitet for den enkelte.

21. august, 2015

Vi mener kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for en følelse av felleskap og inkludering, og at dette innvirker positivt både på mental og fysisk helse. Vi ønsker derfor å legge vekt på å fremme god helse og forebygge sykdom ved å skape gode sosiale vilkår for innbyggerne, redusere forurensning, fremme sunn mat og legge til rette for daglig mosjon. Videre ønsker vi et større fokus på psykisk helse og pårørende.

Miljøpartiet de Grønne ønsker et lokalsamfunn hvor alle kan bidra og ta ansvar utfra egne forutsetninger og evner. Vi tror at det å kunne bidra, og ha klare plikter og rettigheter, og det å være en brikke i samfunnet, er viktig for individet og for felleskapet. Satsing på frivilligheten er en viktig del av dette.

Kommunen spiller en omfattende rolle, som leverandør av viktige tjenester, som arbeidsgiver, og som tilrettelegger for bedrifter og organisasjoner. MDG ønsker at kommunen skal jobbe for å finne synergier på tvers av politikkområder, og lage langsiktige handlingsplaner og prioriteringer basert på dette. Vi ønsker større fokus på samspill mellom ulike livsfaser. Barn og ungdom har behov for mer voksenkontakt. Foreldre strever med ”tidsklemma”. Eldre lider av ensomhet og følelsen av ikke å være nødvendige i dagens samfunn. Vi ønsker å tilrettelegge for aktiviteter som binder generasjonene sammen.

Vi vil sette pasienter og brukere av helsetjenester i sentrum og sikre behandling tilpasset individets behov for å oppnå størst mulig livskvalitet. Forebygging, rehabilitering og bedre kunnskap om mestring av egen sykdom er viktige stikkord. Miljøpartiet de Grønne ønsker dessuten en god og verdig omsorg for alle pleietrengende, uansett alder og uansett om vedkommende bor i egen bolig, i et bofellesskap eller på̊ institusjon. Vi ønsker å styrke avlastnings- og støttetilbud for pårørende til mennesker med demenssykdom og andre tilstander som medfører stor omsorgsbelastning for pårørende.

Breddeidrett og friluftsliv er helse for alle. Miljøpartiet de Grønne vil at kommunen skal bidra aktivt å holde Frognmarka åpent og tilgjengelig for alle, også vintertid. Det bør opprettes råd hvor ulike brukere av marka blir hørt og hensyntatt. Annen idrett bør primært støttes gjennom frivillighet.

Frogn er en kystkommune. Kommunen bør derfor sikre at alle barn skal kunne svømme før 12 års-alder. Eldre barn og voksne skal tilbys svømmeundervisning ved behov.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Stimulere til sunn livsstil og forebygging av sykdom.
  • I større grad tilby velferdstilbud hvor natur er en viktig del. F.eks. gjennom å bruke dyr i terapi, drive hagearbeid og tilby tilrettelagte aktiviteter på gårdsbruk (Inn på tunet-ordninger).
  • Støtte arbeid og initiativ som fremmer møter på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Gjennomføre «tidsstudier» for barnefamiliene i Frogn med sikte på praktiske tiltak for å håndtere tidsklemma med pendling ut av kommunen, lekser, fritidsaktiviteter og familieliv. Dette innebærer utredninger av ordninger for leksehjelp, felles middager, matebusser, samkjøring av barn til trening, etc.
  • DFI og kulturskolen må plassere fritidsaktiviteter der barn og unge kan ta buss, gå og sykle for å delta. Dette innebærer at Kulturskolen og halltrening må flytte fra Dyrløkkeåsen til Seiersten der tilgjengeligheten er størst.
  • Styrke ansattes posisjon i kommunehelsetjenesten med større stillingsprosenter for de som ønsker det, samt tilby videreutdanninger og opplæring.
  • At kommuneansatte som jobber med pleie og omsorg av syke skal ha regelmessige perioder med avlasting hvor deres kompetanse skal brukes på forebyggende arbeid eller informasjonsarbeid.
  • Jobbe regionalt i bekjempelsen av rusmisbruk.
  • Tilrettelegge for sunne aktiviteter for ungdom gjennom blant annet å styrke nåværende miljøarbeid blant ungdom i skolen.