Integrering

De Grønne mener det er viktig å skape et inkluderende samfunn som på en naturlig måte kan integrere mennesker fra ulike kulturer og ulike sosiale lag.

21. august, 2015

Vi tror det skapes best ved deltagelse, og ønsker lett tilgjengelige arenaer hvor mennesker med felles interesser møtes og bidrar utfra egne forutsetninger og ønsker. Frivillighet, kulturutøvelse og kultur- og naturopplevelser er viktige brikker ved brobygging og må brukes aktivt. Også hjelp til næringsetablering og gründervirksomhet er viktig.

Slike arenaer er ikke bare viktig for integrering, men også for alle innbyggere slik at de kan føle seg som en del av felleskapet og lokalsamfunnet.

Norge bør ta et medansvar for mennesker som flykter på grunn av kriser og ulevelige forhold i eget land. Vårt eget lokalsamfunn kan gjøre mye for å ta sin del av ansvaret, og vi mener Frogn, som en ressurssterk kommune, bør bosette flere flyktninger. Vi mener det vil være positivt for kommunen å få en mer mangfoldig sammensetning av innbyggere som på en bedre måte speiler den verden vi er en del av. Samtidig er det viktig at vi bidrar til at tiden på statlige mottak ikke blir lenger enn nødvendig og at folk kommer raskere i jobb og utdannelse. Dette er positivt for samfunnet og positivt for individet.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Styrke frivillige tiltak som Drøbaksvenn (Frogn frivilligsentral), Røde Kors-flyktningeguider, flerkulturelle møteplasser, og oppmuntre til samarbeid med frivillige organisasjoners arbeid med innvandrere og særlig innvandrerungdom.
  • At Frogn kommune skal klare å bosette dobbelt så mange flyktninger og bli en foregangskommune i rehabilitering og integrering av flytninger i løpet av valgperioden.
  • Jobbe for etablering av flykting-mottak.
  • Ha gratis kjernetid i barnehager for barn av foreldre med minoritetsbakgrunn eller dårlig økonomi.
  • Arbeide for at flere flyktninger kan bidra i frivillighetsarbeid. Som aktivitet før de kommer i vanlig arbeid, som en måte å skape integrering i et lokalmiljø, for at de skal få brukt noen av sine ressurser og bidra der de kan, og for å skape større forståelse for flyktningers livssituasjon.
  • Gi innvandrere tilbud om fadderordning og norskopplæring.