Klima og energi

Kommunen må få på plass en forpliktende klima- og energiplan. Denne må være førende for beslutningsprosesser, politikkutforming, drift og planarbeid.

I nye forslag til tiltak skal det, på grunnlag av vedtatte klimamålsettinger, være beregninger om hvilken miljø- og klimaeffekt disse forslag vil ha. Det kan ikke igangsettes planer som ikke vil bidra til et positivt klimaregnskap på sikt.

Miljøpartiet de Grønne vil jobbe for en langsiktig plan som raskest mulig gjør Frogn til en klimanøytral kommune. Dette kan for eksempel gjøres ved energiøkonomisering, samarbeid med private og offentlige aktører, satsing på lokal strømproduksjon fra fornybare kilder, bruk av lavutslippsteknologi for transport, kjøp av strøm som er 100% fornybar, bygge nybygg etter energieffektive og bærekraftige prinsipper og oppgradere eksisterende bygningsmasse.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

 • Jobbe for forpliktende langsiktige handlingsplaner innen klima- og energi.
 • Innføre klimaregnskap i kommunen.
 • Jobbe for kommunal bærekraftsmelding.
 • At det ved prioritering av ulike kommunale tiltak skal legges stor vekt på deres bidrag til kommunens klima- og energimål.
 • At utbygging skal understøtte Drøbaks rolle som turistby gjennom å bli et utstillingsvindu av klimasmarte og miljøvennlige løsninger.
 • At det stilles krav til at nybygg, eller restaurering av eldre bygninger, skal ha høye og godt definerte miljø- og energikrav utfra et livsløpsperspektiv.
 • At kommunen i egne bygninger skal bruke fornybar energi av egnet slag.
 • At kommunen i større grad blir selvforsynt med fornybar energi.
 • At bruk av fjorden som varmekilde til Drøbak sentrum utredes.
 • At kommunens biler ved nyanskaffelser skal være elektriske eller hybride.
 • At kommunen innarbeider klimatilpasning i sine beredskapsplaner og har det med når det utarbeides kommuneplaner.
 • Sette av en budsjettpost som heter “grønne midler” – kan søkes av innbyggerne for lokale miljøtiltak i kommunen.