Landbruk og skogbruk

Frogn er i norsk sammenheng en stor og viktig landbrukskommune. Jordbruksarealene er i all hovedsak lettdrevet og har svært høy kvalitet for produksjon av korn, gress og grønnsaker. De er også viktige kulturlandskap. For kommende generasjoner er det derfor svært viktig å verne om arealene som er i bruk, og å sørge for at de som forvalter dem gjør dette på en bærekraftig måte innenfor tilstrekkelige rammebetingelser til å kunne leve av det.

21. august, 2015

Jordbrukslandskapet i Frogn gir gode levekår for mange planter og dyr, samtidig som det forsyner oss med mat og gir oss store opplevelser. Jordbruket i kommunen må derfor få større oppmerksomhet i skoleverket og i kommunens diskusjoner om fremtidens arealbruk.

Frogn har relativt lite skog – og spesielt lite sammenhengende skog – i forhold til jordbruksareal, vann og tettbebyggelse. Frognmarka er under betydelig press for nedbygging til næringsformål og utbygging for å tilrettelegge skogen for ulike brukergrupper. Daglig brukes marka av hundrevis av mennesker, men det er vanskelig å finne områder uten forstyrrelser fra trafikk og næring. Kommunens arealforvaltning må ta sikte på å verne om skogen som natur- og rekreasjonsområde. Kommunen må sørge for å dempe konflikter mellom eiere og ulike brukergrupper. Planer og gjennomføring av hogst må bli tydelig på prinsipper om grunneiers disposisjonsrett, men også plikt til å ta hensyn til de mange brukerne. Frogn må snarest får en markaplan som begrenser ytterligere nedbygging og ivaretar både grunneiere og brukeres behov.

Jordbruk

Vi skal ha et sterkt og aktivt jordbruk i Frogn fordi det er viktig for nasjonal matvaresikkerhet og lokalt arbeidsliv. Jordvern må settes som et ufravikelig prinsipp for all videre arealplanlegging i Frogn.

Vi må rette oppmerksomhet mot alle miljøtiltak bøndene i Frogn har satt i verk for å redusere bruk av kjemikalier og redusere avrenning til vassdrag. På samme tid må vi må jobbe for mindre bruk av kjemikalier og å styrke tiltak mot avrenning fra jordene og inn i vassdragene som ender i Oslofjorden, Gjersjøen, vann og tjern.

Kulturlandskapet i Frogn gir store opplevelser og må forvaltes som en verdi i seg selv. Vi må legge til rette for utvikling av mer lokalt direktesalg fra gårdene i Frogn. Tiltak må settes inn for å sikre at dyrka jord ikke legges brakk. I samarbeid med næringa, landbrukskontoret og kommunen, må utviklingen med færre bønder som leier mere jord ikke føre til at den mindre lettdrevne jorda går ut av produksjon.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • At allerede brakklagte jordbruksarealer omdannes til kolonihager og ikke blir omdisponert til andre formål.
  • Gi støtte til Bondens marked som alternativ til dagligvarekjedene.
  • Stimulere jordbruket til større andel økologisk drift.
  • Støtte at flere får mulighet til å bli med i andelsgårder og tilsvarende prosjekter.
  • Ha skolene ut på jordene – nå!

Skogbruk

Etablering av en egen markaplan må forseres og vi vil ha full stans i planlegging og utvikling av arealkrevende næringsutvikling i Frognmarka.

Samarbeidet mellom grunneiere, kommune og brukere om forvaltningen av Frognmarka må styrkes. Skogområdene som brukes mest intensivt (Follo Museum, Lysløypa, Haver) bør defineres som spesielle hensynssoner – gjerne parker. Kommunen bør tilby økonomisk og praktiske kompensasjonsordninger for å forvalte slike naturparker uten ytterligere flatehogst i samarbeid med frivillige organisasjoner.