Naturvern & sikring av biologisk mangfold

Til tross for at Stortinget har vedtatt at tapet av biologisk mangfold skal stanses innen 2020, fortsetter reduksjonen av vår lokale artsrikdom. Natur blir nedprioritert ved utbygging og utvikling av veier, næringer og boliger. Miljøpartiet de Grønne mener Frogn kommune har spesielt ansvar for å sikre naturområder innenfor kommunegrensen. Frogn kommune må derfor arbeide aktivt for å sikre mangfoldet av arter i kommunen og særlig beskytte rødlistede arter.

Fremtidens naturvern må handle om å verne langt større områder enn i dag. Dette er nødvendig for å gjøre det mulig å ta vare på og restaurere helhetlige økosystemer med robuste bestander av de artene som hører hjemme i norsk natur. Miljøpartiet De Grønn vil jobbe for å sikre en juridisk bindende markagrense for bevaring av biologisk mangfold, natur og friluftsliv sammen med omkringliggende kommuner og fylker

Miljøpartiet de Grønne ønsker formidling & mer informasjon om hvordan en kan ta bedre vare på naturen, f.eks. gjennom riktig kildesortering, ved å unngå bruk av giftige sprøytemidler og valg av bærekraftige energiløsninger.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Øke naturmangfoldet i Frogn. Blant annet ved å sikre en juridisk markagrense som beskytter viktige natur- og jordbruksområder mot nedbygging.
  • At skogsområder bevares og gjøres tilgjengelig for innbyggerne på en bærekraftig måte basert på samarbeid mellom grunneiere, frivillige organisasjoner og kommunen.
  • At det etableres og offentliggjøres et «økologisk grunnkart» som gir et bedre grunnlag for gode beslutninger i kommunen.
  • At kartlegging av naturområder skal prioriteres for å skape forutsigbarhet for utbyggere som ellers kan oppleve forsinkelser og kansellering av prosjekter.
  • Unngå bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av offentlig eiendom og langs offentlige veier.
  • At kommunen er pådriver for giftfri bekjempelse av svartlista arter. I tettbebygde strøk bør denne bekjempelsen også gjelde svært allergifremmende planter.
  • Hindre videre privatisering av strandsonen, og tilrettelegge for fri ferdsel. Historiske feilsteg bør rettes opp og dagens lovverk etterleves.
  • At kommunen sikrer at videre utbygging på privat grunn i strandsonen ikke går ut over naturmangfold, svaberg og allmennhetens rett til ferdsel og fiske.