Hva skal vi med marka?

Et første utkast av kommuneplanen skal nå sendes ut på høring. Planen er basert på mange gode utredninger om folkehelse, livskvalitet, landbruk, klima og energi, næring, boligbygging og frivillig arbeid. Hele saken kan leses på kommunens hjemmesider under sak 44/18.

Dessverre er oppstartede utredninger om idrett og friluftsliv, samt kartlegging av naturområder er ikke ferdigstilt og inngår derfor ikke som grunnlagsdokumenter til denne viktige planen. Miljøpartiet De Grønne mener derfor at vi må vente med å sende den ut på høring til vi har fått en ordentlig utredning av forvaltning og vern av naturområder.

Frogn har små og lite sammenhengende naturområder i forhold til folketallet. Det foreligger nå store planer om utbygging av veier nord i Frogn, boliger på Kolstad og byutvikling i sentrum – fra Gamle Drøbak til Dyrløkke. Dette kan bety lengre reiser for å komme seg på tur, samtidig som planter og dyr får redusert sine leveområder. Videre har kommunestyret de siste årene vedtatt å omgjøre markaområder som Dal og Kolstad til byggeområder, og Seiersten og Røis er viktige bynære friluftsområder for folk i Drøbak. Sistnevnte har vært gjenstand for betydelig hogst, sammen med en rekke mindre tiltak for å tilrettelegge for større bruk og flere brukergrupper. Noe av dette er bra og nødvendig, men konfliktene mellom ulike brukerinteresser i de gjenværende naturområdene øker.

Håøya

Sørenden av Håøya og er i dag et naturreservat. Miljøpartiets De Grønnes forslag om å sikre at utvikling i nærheten av reservatet blir gjort på naturens premisser, blant annet som «stille-sone», ble nedstemt i forrige Kommunestyremøte. Den nordre delen er et friluftsområde hvor det er vedtatt utbyggingsplaner for store brygger til overnatting og fergetransport. Hva dette får av konsekvenser for Håøya som leveområde for planter og dyr er uklart. Det er viktig at Frogn får større grep om hvor mye utbygging Håøya og øvrig strandsone tåler uten at det går på bekostning av naturlige leveområder og tradisjonelt friluftsliv.

Vi trenger kort sagt en større forståelse av hva vi har og hva vi vil med naturområdene våre før vi definerer hva som skal bevares, nedbygges eller utvikles videre.