Økonomi og kommunal organisering

Miljøpartiet de Grønne tilbyr klare valg; livskvalitet foran forbruk, grønt næringsliv foran utbygging av store industriområder, kollektivtransport foran vei.

21. august, 2015

De Grønne på Stortinget har i sitt alternative budsjett for 2015 funnet rom for å styrke kommuneøkonomien med 8.4 milliarder kroner. 10 milliarder satses på utvikling av mer fremtidsrettede næringer, samtidig som oljepengebruken reduseres. Vi mener dette må til for å sikre en grønn omstilling i kommunene, bedre folkehelse, og bedre skole og oppvekstsvilkår. Vi mener en slik satsing kan bidra til å hindre en videre kraftig vekst i blant annet helse- og sosialutgiftene i årene som kommer.

Mange av forslagene til kommuneprogram er bygget på større gjennomslag for partiets politikk i statsbudsjettet for 2016. I motsatt fall må vi forholde oss til de rammene for kommuneøkonomien stortingsflertallet fastsetter.

Uansett mener vi det vil være rom for å satse på et grønt, klima- og miljøvennlig Frogn. Vi vil imidlertid ikke akseptere kutt i viktige tjenestetilbud til innbyggerne og at lånegjelden øker ut over dagens situasjon. Hvis det skulle bli aktuelt på grunn av kommunens økonomiske situasjon, vil vi måtte vurdere innføring av en moderat kommunal eiendomsskatt. Det er vesentlig for oss at denne rammer kun de gruppene i samfunnet som har økonomi til å bære en slik ekstrabelastning. Ingen skal være tvunget til å flytte fra sitt hjem på grunn av innføring av eiendomsskatt, og i utgangspunktet bør primærboliger unntas fra denne skatten. Om primærboliger inkluderes bør det innføres a) et høyt fribeløp og b) regler som skjermer husholdninger med svak økonomi.

Når det gjelder kommunesammenslåing mener vi regjeringens forslag om kommunestruktur har startet i feil ende. Fasiten heter ”store og robuste kommuner” uten at organiseringen av fylkeskommunen og fordelingen av ansvarsområder mellom stat, fylkeskommune og kommuner er klarlagt. Mål som omhandler areal og transportutvikling mangler. Vi mener utgangspunktet til diskusjonen om kommunesammenslåing må være i hvor stor grad kommunen klarer å tilby innbyggerne gode tjenester, en demokratisk og bærekraftig forvaltning og at kommunen er stor nok til å drive godt og profesjonelt. Samarbeid innenfor areal og transportplanlegging med andre kommuner og regioner er også en viktig del. Hvis kommunesammenslåing kan være aktuelt, mener vi dette kun kan skje etter at et konkret forslag har fått flertall ved en folkeavstemning i kommunen.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • Gjøre Frogn kommune til en attraktiv arbeidsplass.
  • Styrke kompetansen i kommunens administrasjon.
  • At flest mulig av kommunens enheter blir miljøsertifisert.
  • At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.
  • Ha et bevisst arbeid mot korrupsjon, også hos leverandører og kontraktører.
  • Trekke kommunale midler og fond ut av investeringer i kull, olje og gass.
  • At en eventuell kommunesammenslåing skal skje frivillig, og kreve flertall i lokal folkeavstemning.