Politikkområder

Naturvern & sikring av biologisk mangfold

Solidaritet, etisk forbruk og handel

Avfall og ressurser

Klima og energi

By- og arealplanlegging for gode, grønne boligområder

Samferdsel

Et fremtidsrettet næringsliv

Sentrumsutvikling

Landbruk og skogbruk

Ren sjø og rene vassdrag

Trygg oppvekst, for sterke og trygge individer

Helse, forebygging og omsorg

Kultur og mangfold

Integrering

Økonomi og kommunal organisering

Medvirkning