Ren sjø og rene vassdrag

21. august, 2015

Vannkvaliteten i kommunens vassdrag er dårlig. Blant annet på̊ grunn av mangelfull rensing og utslipp av kloakk og avløpsvann, samt avrenning fra landbruksarealer der det brukes kunstgjødsel og sprøytemidler. I tillegg har kommunen et stort vedlikeholdsetterslep på infrastruktur innen rør- og ledningsnett.

Frogns kyst og sjøer og er viktige friluft- og rekreasjonsområder for både innbyggere og turister. Det er viktig at områdene beholder sine naturkvaliteter og gir plass til mange ulike typer aktiviteter som ikke ødelegger for hverandre.