Samferdsel

Vi lever i en kommune hvor de fleste er blitt avhengig av bilbruk. Det er derfor viktig at vi jobber for løsninger som ikke resulterer i økt bilavhengighet og bilbruk. Det handler både om å gjøre mer av det vi vil ha mer av, og å rette opp tidligere feilgrep.

Ingen reisemåte er så energisparsom, helsebringende, miljøvennlig og tilgjengelig som gang- og sykkeltrafikken. Å gjøre det attraktivt og enkelt å gå, dreier seg både om avstander, trivsel og sikkerhet. Vi vil ta gatene tilbake i bolig- og sentrumsområder, slik at vi får en trivelig og lett tilgjengelig by for alle.

De Grønne vil prioritere et sammenhengende nett av sykkelveier som gjør det mulig å sykle mellom tettsteder i Frogn og nabokommunene. Det skal være enklere å la bilen stå i hverdagen og vi vil prioritere tiltak som gjør at behovet for bil minskes. Kollektivtransport må bli mer attraktivt gjennom bedre holdeplasser, bedre ruter og enklere informasjon. I umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkter skal det være gode sykkelstativer under tak, med lademulighet for el-sykkel.

Miljøpartiet skal jobbe for å etablere elektrisk shuttlebuss i Drøbak sentrum for å bedre kollektivtilbudet til kollektivknutepunktene, minske støy i sentrumsnære strøk og gi et generelt bedre lokalmiljø. Bussen skal kunne støtte både pendlere, gjestetrafikk til gamle Drøbak, og være et reelt alternativ for barn på vei til og fra aktiviteter.

Parkeringsplasser for både pendlere (pendlerparkering) og de som besøker Drøbak (innfartsparkering) må etableres som en del av en helhetlig løsning som oppfyller de overordnede mål om minsket lokal trafikkbelastning, øket andel kollektivbruk og tilgang for de med størst behov.

De gamle innfartsveiene til Drøbak sentrum bør gjøres om til miljøgater med flere skilt og hindringer som demper bilbruken og hastigheten uten å ødelegge kulturhistoriske kvaliteter og behovet for gjennomgangstrafikk.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

 • At det utarbeides en helhetlig transportplan for kommunen som dekker transportbehovet på en minst mulig miljøskadelig måte, i dag og i fremtiden. Inklusive strategier og konkrete planer for å få flest mulig til å gå, sykle og kjøre kollektivt.
 • Jobbe for at fjorden kan brukes som transportmiddel når teknologien tillater det med tanke på utslipp.
 • At det i områder hvor det ikke er planer om, eller mulig med god kollektivdekning skal stilles krav til, og prioriteres areal til, bildelingskollektiv.
 • At det på offentlige parkeringsplasser satses på infrastruktur for lading av el- og hybridbilder
 • At det ved etablering av nye boligområder stilles krav til maksimalt antall parkeringsplasser per boenhet, og at parkering, som en hovedregel, skal planlegges utenfor boligområdene til fordel for mest mulig grønne områder i nærheten av boligene.
 • At det legges til rette for pendlerparkering der hvor det er nødvendig for økt kollektivbruk, og innfartsparkering til Drøbak sentrum.
 • At sykkelveier til skoler og andre fritidslokaler skal ha veibelysning.
 • At ingen skolevei uten fortau skal ha fartsgrense over 30 km/t.
 • Bedre gang og sykkelveivedlikehold vinterstid.
 • Sammen med de andre kommunene i Follo legge en strategi og jobbe for «Sykkelregionen Follo» . Målet skal være å understøtte sykkel og el-sykkel som transportmiddel og fremme bedre helse, levende lokalmiljøer, lokal turisme og næringsliv.
 • At det opprettes låsbare sykkelplasser under tak ved sentrale bussholdeplasser og aktivitetssentre.
 • At de gamle innfartsveiene til Drøbak blir klassifisert som miljøgater
 • Prioritere trafikantgrupper etter følgende prioriteringsliste:
  1. Fotgjengere og utrykningskjøretøy
  2. Syklister (inkl. el-sykkel)
  3. Brukere av offentlig transport
  4. Motoriserte tohjulinger
  5. Kommersielle brukere inkludert varelevering og trailere
  6. Bildelingskollektiv
  7. Privat bilbruk