Trygg oppvekst, for sterke og trygge individer

Frogn Kommune skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Derfor ønsker vi skoler og barnehager som har tid til å se barn og unge som individer og gjør dem i stand til å mestre livet her og nå, i tillegg til å ruste dem for fremtiden.

21. august, 2015

Det gjøres allerede mye bra i kommunen vår, med gode faglige resultater, og dette arbeidet ønsker vi støtte videre. Barnehagen skal være en arena for lek og sosial trening. Empati, språkutvikling og læring skal utvikles gjennom lek og gode rollemodeller. Vi ønsker mindre bruk av ufaglærte i barnehagen da mye av barnas livsgrunnlag legges her.

I tillegg til gode faglige resultater ønsker vi fokus på det psykososiale miljøet. Vi ønsker et prøveprosjekt med pedagogiske miljøterapeuter inn i dagliglivet ved grunnskolene. Dette fordi vi vet at mange synes skolehverdagen er vanskelig av ulike årsaker og fordi vi ønsker at læreren skal få bruke tiden sin på nettopp det å være lærer.

Miljøpartiet de Grønne mener at vi gjennom å tilrettelegge for foreldre, også tilrettelegger for våre barn. Vi må etterstrebe å finne løsninger som i større grad dekker både foreldres og barns reelle behov, for eksempel ved i størst mulig grad å ha aktiviteter rett etter skoletid, i tilknytning til skole og med mest mulig sambruk av lokaler og arealer.

En god utdanning er en god start på livet, og må prioriteres. Det er uaktuelt for Miljøpartiet de Grønne å legge ned skoler i en voksende kommune. Skolen skal være der mennesker bor, og kort og sikker reisevei skal veie tungt i planlegging og etablering av skoler og boligområder i kommunen.

Miljøpartiet de Grønne i Frogn vil

  • At barn og unge skal få større mulighet til kombinert teoretisk og praktisk opplæring.
  • At skole og barnehage tar mistanker om læringsforskjeller på alvor, og at barna tidlig får mulighet til å føle mestring utfra egne forutsetninger.
  • At alle skoler og barnehager i Frogn skal arbeide med ”Grønt Flagg” eller tilsvarende opplegg som kombinerer miljøpedagogikk og praksis.
  • Styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ellers, blant annet ved at elevene får utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisningen. Videre ønsker vi at elevene får mer læring ute i naturen i kombinasjon med fysisk aktivitet.
  • Jobbe for skolehager, gjerne i samarbeid med lokale bønder.
  • Støtte Utekontaktens forebyggende arbeid i ungdomsmiljøet. Spesielt rettet mot psykisk helse og livsmestring.
  • Se på mulighet for miljøterapeuter i skolene.