En bærekraftig byutviklingsplan for Drøbak!

Byutviklingsplanen er ikke “bare” en områdeplan. For MDG har dette i snart 8 år være den planen som skal sikre at Frogn kommune får til en bærekraftig utvikling de neste 50 årene.

Bærekraft i denne sammenhengen handler om folkehelse, næringsutvikling, et samfunn som utjevner sosiale forskjeller, estetikk og ikke minst en arealutvikling hvor vi klarer å konsentrere utbygging på en god grønn måte for å verne natur og matjord andre steder. For oss er denne planen det viktigste vi vedtar for fremtidig samfunnsutvikling, og det viktigste vi vedtar for å sikre at vi når fastsatte klimamål over tid. Det er også en plan hvor vi for første gangen virkelig må sikre at vi planlegger for mer ekstremvær og klimatilpassing.

På så måte minner planen oss om både hva vi må sikre av natur- og klimavennlige løsninger i fremtiden, men også på hvordan klimaendringene allerede påvirker måten vi planlegger og bygger på.

Byutviklingsplanen må bidra til å realisere en stor del av de mål som er satt i Frogn kommuneplans samfunnsdel. Herunder ønsket om å tiltrekke seg flere yngre i arbeidsfør alder, herunder barnefamilier. Enten gjennom å tilby attraktive boliger i området, men like viktig at det kan frigjøre boliger utenfor området eller at små familier også har et sted å etablere seg. Planen peker på at andelen små husholdninger øker.

MDG er veldig fornøyde med at planen så tydelig søker å støtte opp under FNs bærekraftsmål, at det legges vekt på blågrønne kvaliteter også i fortettingsområder, og at gående og syklende er gitt førsteprioritet i planområdet foran kollektivreisende, varetransport og privatbilister. Etter første gangs behandling er det blitt jobbet mer med arealer for å sikre snarveier, stier og smett og egne traseer er prioritert for henholdsvis sykkel og gange. Trygg sykkelparkering med tilstrekkelig kapasitet nært holdeplasser bidrar til å bedre samspill mellom sykkel, elsykkel og kollektiv.

Planen har også egne bestemmelser knyttet til miljøoppfølgingsplaner, krav til bruk av takflater, og henstiller utbyggere om å vurdere miljøvennlige løsninger og utslippsfri bygging – også om det er noen begrensninger i hva vi faktisk kan kreve. MDG har likevel tro på at både utbyggere og fremtidige boligkjøpere i større grad ønsker å være med på klimadugnaden og at planen kan gi inspirasjon og veiledning til den som ønsker å ta ansvar!

Så er vi obs på at utvikling i området har utfordringer. Deler av området er utsatt for støy og luftforurensning. Ved fortetting kan det bli utfordringer knyttet til sol og lys. Det er derfor viktig at planens bestemmelser blir strengt og godt ivaretatt i den videre detaljreguleringen. det er vesentlig at man nå – når områder skal vurderes hver for seg – fastholder gode bestemmelser som håndterer disse utfordringene.

Dersom vi ikke passer på dette i den videre planleggingen vil noen områder ha lavere miljøkvaliteter. Noe som ofte rammer sosialt skjevt. Vi må sikre at vi ikke etablerer strukturer i planen som øker sosiale forskjeller, men heller oppfyller intensjonen om å styre folkehelsen, lokker folk ut fra ensomheten, og inviterer til et fellesskap. Da er det ekstra viktig at vi sikrer kravene til de offentlige rommene. Og vi mener også at det å bevare grøntområder er en viktig del av å sikre trivelige bomiljøer. Planen har nå tilstrekkelige boligområdet, og vi trenger ikke legge inn de områder som må er tatt ut.

MDG mener at byutviklingsplanen har bestemmelser som bidrar til et godt og sosialt nærmiljø for eldre og yngre, og legger til rette for møteplasser som er attraktive på tvers av generasjoner.

Områdeplanen er startskuddet, nå begynner maratonløpet for å realisere planen i tråd med alle gode intensjoner.