Lobbyregister og habilitet

Som del i vårt arbeid for et mer deltakende demokrati, innfører vi et offentlig lobbyregister. Også MDG på Stortinget har innført et slikt register, det finner du her. Vårt register skal være lett tilgjengelig på våre webbsider; både for de som ønsker kontakt med oss, og for de som ønsker å se hvem vi har kontakt med.

Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, derimot, fører vi ikke opp her.

Registeret er holdt holdt enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med synspunkter og råd.

Link til vårt lobbyregister. Registrer kontakt med oss her.

Inhabilitet

I et lite lokalsamfunn vil det kunne oppstå saker eller situasjoner hvor våre folkevalgte ikke kan eller bør være en del av den politiske behandlingen, fordi de har en egeninteresse i sakene. Wikipedia definerer inhabilitet slik: «det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at en saksbehandler er upartisk. Hvis slike omstendigheter ikke foreligger er saksbehandleren habil. Det er saksbehandler selv som tar stilling til om det foreligger inhabilitet».

MDG ønsker redegjøre for sine representanters eventuelle habilitet på denne siden. Dersom du ønsker å snakke med oss om en sak hvor en av oss er inhabile, ta da kontakt med noen annen i partiet.

Takk for at du engasjerer deg i lokalpolitikken!
Demokratiet skaper vi hver dag, sammen.

Saker hvor MDGs folkevalgte er inhabile

Områdeplan Gamle Drøbak

I forkant av behandlingen av områdeplan Gamle Drøbak har MDGs representant Mathiesen bedt om en habilitetsvurdering rundt forhold knyttet til parkering i Jørnsebakken. Rådmannen har vurdert det slik at Mathiesen er inhabil med hovedvekt på at hans foreldre har bedt om å videreføre en gammel plan om garasje på egen eiendom som rådmannen ikke vil ta til følge. Han har tatt konsekvensen av rådmannens vurdering og har ikke tatt del i MDGs forberedelser til behandlingen av antikvarisk verneplan for gamle Drøbak.

Det er Linda Byström som har ledet behandlingen av saken og kan kontaktes for spørsmål.

Områdeplan Gamle Drøbak førstegangsbehandling

I førstegangs behandling av verneplanen var trafikk ikke en del av planen. Mathiesen var derfor ikke ansett som inhabil og deltok aktivt i møter. Da MDG foreslo at trafikksituasjon og klima burde være en del av planen vurderte også MDG at Mathiesen kunne være inhabil og deltok ikke i den avsluttende interne behandlingen. MDG har i stor grad samarbeidet med andre partier i behandling av denne saken (primært Ap, SV og KrF).

Budsjettbehandling 2017

Mange som følger lokalpolitikken i Frogn vil huske at Amta ba jusprofessor Fritjof Bernt ta stilling til om Rita Hirsum-Lystad og Henrik Mathiesen i MDG var inhabile i behandlingen av kommunestyrets budsjett og handlingsprogram for 2017. Bakgrunnen var at da SV presenterte et justert budsjettforslag i siste time, lå det inne et forslag om å tildele skolekorpset 100,000 kroner. Hirsum-Lystad var president i det nasjonale korpsforbundet og Mathiesen var inhabil fordi han satt i styret i skolekorpset. Da forslaget ble kjent i møtet ba både Hirsum-Lystad og Mathiesen om en vurdering av sin habilitet. Rådmannen vurderte i møtet det slik at representantene var habile i å behandle budsjettet i sin helhet. Kommunestyret stemte enstemmig for rådmannens vurdering. Både Ap og MDG stemte deretter ned SVs budsjettforslag. I ettertid kan man si at rådmannens og kommunestyrets vurdering var feil. Jusprofessorens vurderingen har imidlertid noen akademiske slagsider. Hans vurdering innebærer at en lokalpolitiker i teorien kan ødelegge en budsjettprosess på overtid med et eller flere benkeforslag som gjør et nøye utvalgt antall kommunestyrerepresentanter med styreverv i lokale frivillige organisasjoner inhabile.

For å forhindre habilitetskonflikter har hverken Byström eller Mathiesen i dag andre verv i kommunen.