Demokrati er mer enn valg

Fotocredit: Faksimile Citizenlab.co

MDG har programfestet større grad av medvirkning for innbyggerne og mener ny teknologi gir rom for et mer deltakende demokrati. Vi må passe på å gjøre politikken relevant for flest mulig, og ikke minst sikre at vi får unge voksne med oss i det demokratiske arbeidet. Men det må gjøres på en mer gjennomtenkt og transparent måte enn å bruke facebook eller andre mer eller mindre lukkede grupper som beslutningsgrunnlag.

18. august, 2019

I de fire årene MDG har vært i kommunestyret er det flere saker hvor diskusjoner i sosiale medier har hatt påvirkning på politikerne. Siste eksemplet på det er en avstemning om fortau langs Elleveien. Her ble en opprinnelig positiv beslutning om å lage fortau omgjort etter at Høyre blant annet utførte en facebookavstemning på egen facebookside.

Det er avgjørende at direkte demokrati gir mest mulig lik makt til innbyggere. Det må være tydelig hvem som bidrar, og beslutningsgrunnlag må presenteres likt til alle politikere. Politiske utvalg skal ta beslutninger på vegne av hele samfunnet så for oss er det viktig at det er kommunen selv som sitter i førersetet og tilbyr en nøytral arena for innbyggerengasjement og innbyggerdialog som er tilpasset formålet.

I forbindelse med de store arealplanene som kommunen har jobbet med i denne perioden foreslo MDG i 2015 at vi skulle sikre “bred innbyggermedvirkning i større område- og reguleringsplaner gjennom å ta i bruk beskrivende, interaktive visualiseringer». Dette har vi dessverre ikke sett noe til, og vi synes det er litt ironisk at Høyre, som har ordførervervet og den største politiske makten i kommunen, heller velger å ta i bruk facebook enn å sikre at dette vedtaket følges opp på en god måte.

Utbyggere kommer både til kommunens administrasjon og til partienes gruppemøter for å fremme sitt syn i saker. Men naboer og berørte innbyggere er ikke nødvendigvis informert om planene når denne dialogen skjer, og derfor har de heller ikke mulighet til å fremme sitt syn på saken. Det gjør at politikere risikerer å få presentert en ensidig fremstilling av saken. Kommunen, som skal gi råd på vegne av innbyggerne, blir så gjerne skyteskive for å være vanskelige mot utbygger når de egentlig bare prøver å ivareta alle innbyggeres interesser.

Utbygger har all rett til å lobbe for sine saker, det er ikke det som nødvendigvis er problemet. Men vi må sikre at kommunen er rustet til å gi innbyggerne samme mulighet og plass til å fremme sine tanker og synspunkter. Det betyr tre ting; at informasjonen er enkelt tilgjengelig, at det er enkelt å gi innspill, og at vi vet hvor representative innspillene er for befolkningen som helhet. Dette er viktig for lokaldemokratiet, og kanskje spesielt viktig i en liten kommune hvor det er tette bånd mellom utbyggerinteresser og politikere. Vi mener f.eks. at alle politiske partier bør registrere hvilke utbyggere som har vært i dialog med dem før politiske behandlinger av saker. En form for lobbyregister.

Konkret vil vi at Frogn kommune etablerer en egnet plattform for innbyggerdialog i kommunen, og at den testes ut i saker som egner seg til denne type innspill. Den kan brukes både for å engasjere medborgere, styre innbyggerdialog, få inn ideer, eller til og med bidra i budsjettering av midler.

MDG ønsker f.eks. at det settes av penger til gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Vi ser for oss at innbyggerne kan være med å bestemme hvordan disse midlene skal brukes for å få best mulig effekt og forankring, samtidig som det tydelig viser hvordan penger brukes.

Den over nevnte Fortau-saken kunne også vært en slik sak. Diskusjoner om egnede gågater i sentrum en annen. Neste uke skal politikerne behandle MDGs forslag om å etablere ungdomscafé på helsebygget. Her innstiller rådmannen på at man skal avvente til “interessen fra ungdommen tilsier at det er grunnlag for dette”. Men det sies ingenting om hvordan ungdommen skal vise sin interesse, dersom denne finnes. MDG tror ikke det er sannsynlig at de vil velge å ta kontakt med sentralbordet på rådhuset.

I dagens digitale samfunn har politikere og offentlig forvaltning helt nye muligheter for å drive innbyggerdialog. Denne må vi utforske og dra nytte av. Så må vi være tydelige på at slike innspill er arenaer for å gi råd til politikerne, og at vi likevel er frie til, og valgt inn i kommunestyret for, å ta selvstendige beslutninger på vegne av våre velgere. Men det gjelder jo i alle saker og i alle innspill vi får.

En slik plattform kan med fordel gjøres i samarbeid med andre Follo-kommuner. Det sparer kommunen for ressurser i implementeringen og vi kan da jobbe med en regional medvirkning og regionale spørsmål som påvirker innbyggere i flere kommuner.

Da får vi en helt ny demokratisk arena og mulighet til å styrke både lokal og regional demokrati.