Hvordan redder vi Oslofjorden
Fotocredit:

Hvordan redder vi Oslofjorden?

Naturmiljøet i Oslofjorden er truet. Det er fortsatt et stort gap mellom tilstand i fjorden og de ambisiøse miljømålene satt av Stortinget. Vi inviterer til åpent møte med innledningsforedrag fra politikk, administrasjon og forskning.

 

Regjerings tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv består av 63 tiltakspunkter og 19 kunnskapspunkter som kommuner, fylkeskommuner, vannregioner, forskningsinstitutter, frivillige organisasjoner og statsforvaltningen jobber med. Blant tiltakene finner vi:

  • Strengere håndheving av krav til utslipp av avløpsvann og tilsyn
  • Utredning om nitrogenrensing, som følges opp med krav
  • Fredning av fisk og skalldyr
  • Mer målrettede miljøtiltak i landbruket for å begrense avrenning og forurensning til vassdrag

Program for kvelden:

  • Innledninger med tid til spørsmål
  • Samtale
  • Veien videre: Hvordan få samhandling på tvers av kommunegrenser for å redde Oslofjorden?

Innledere:

  • Seniorforsker Marianne Bechmann fra Divisjon for miljø og naturressurser i NIBIO. Hun skal snakke om utfordringer med avrenning fra vassdragene til Oslofjorden og miljøtiltak som settes inn for å bedre vannmiljøet. Hun jobber med kartlegging og overvåkning av vann og vassdrag, samt utvikling av effektive miljøtiltak innen jord- og skogbruk.
  • Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde i Frogn kommune. Hun skal snakke om utfordringer og miljøtiltak innen kommunens avløpsnett og åpne vannveier. Hun leder arbeidet med følge opp kommunedelplaner for vann og avløp.
  • Politisk Rådgiver Maria Varteressian i Klima- og Miljødepartementet. Hun skal snakke om Hvordan tiltaksplanen for Oslofjorden følges opp, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Regjeringens handlingsplan kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/…/helhetlig…/id2842258/