Amta som brobygger

Amta har på lederplass i sommer argumentert for bygging av bro over Håøya. Miljøpartiet De Grønne forstår at mange er frustrert over de mange stengningene av dagens tunnel. Løsningen er imidlertid ikke å bygge en ny motorvei gjennom Frogn og Nesoddens gjenværende natur- og friluftsområder.

10. august, 2015

(Av Henrik Mathiesen, publisert i Amta 10.08.2015)
Vegvesenet anbefaler bygging en ny motorvei på bro over nordenden av Håøya til en kostnad over 15 milliarder kroner. Dette innebærer at den nåværende tunnelen stenges først en gang rundt år 2030. Til sammenligning vil et nytt løp i tunnelen med tilfredsstillende rømningsveier koste rundt 5 milliarder kroner med åpning allerede rundt år 2020.

Miljøpartiet de Grønne mener dagens veistrekninger, tunneler og fergeforbindelser på tvers av fjorden bør oppgraderes for å spare viktige natur- og friluftsområder for framtiden. Bygging av nye motorveier og broer på tvers av fjorden vil gå på bekostning av opprusting av jernbanelinjer, kollektivtilbud, veier og sykkelveier langs fjorden.

Vegvesenet anbefaling bygger på en kalkyle om større samfunnsmessig nytte med en bro fordi reisetiden over fjorden vil bli 5 minutter kortere. Antall ulykker og stengninger er forventet tilnærmet like enten man velger enten bro eller tunnel. Begge veiløsningene skal ha fire felt, adskilte kjørebaner og hyppige rømningsveier.

Vegvesenets utredning viser at en ny motorvei vil ødelegge natur- og friluftsområder. Disse kostnadene er imidlertid ikke tallfestet og dermed ikke inkludert i den samfunnsøkonomiske analysen.

Utredningen viser også at en bro ikke blir samfunnsøkonomisk lønnsom dersom den skal finansieres med bompenger. De høye investeringskostnadene og den lave reisetidsbesparelsen vil kreve en kraftig vekst i biltrafikken på tvers av fjorden for at Vegvesenets samfunnsøkonomiske regnskap skal vise tilstrekkelig «trafikal nytte». Dette vil imidlertid sprenge planlagt kapasitet på E6 og Mosseveien inn mot Oslo, noe som igjen vil føre til ytterligere pengebruk på veibygging og håndtering av miljøproblemer fra biltrafikken.

Miljøpartiet de Grønne mener at et nytt tunnelløp vil sikre en tilstrekkelig trygg og forutsigbar avvikling av biltrafikken på tvers av den nordlige delen av Oslofjorden. Bompenger er nødvendig for å sikre finansiering av det nye tunnelløpet, dempe trafikkveksten og for å utvikle et bedre kollektivtilbud i regionen. En tunnel vil stå ferdig minst 10 år før en bro til om lag en tredjedel av byggekostnadene. Den vil frigjøre midler til andre mer miljøvennlige samferdselstiltak og gjøre det mulig å ta vare på våre uerstattelige natur- og friluftsområder i Frogn og Nesodden for framtiden.

Det er leit at vår lokalavis legger så sterk vekt på bygging av bro som en løsning på problemene med de mange stengningene av dagens tunnel. Oppslaget 28. juli om biologsamlingen på Håøya var derfor gledelig, fordi det viste at en ny motorvei vil få dramatiske konsekvenser for Håøya som naturreservat og reisemål for store naturopplevelser.