Bilfrie områder i Drøbak?

Hvordan skal flere innbyggere, og helst flere turister, ta seg fra A til B i Drøbak tettsted – samtidig som vi reduserer biltrafikken og skaper et hyggeligere og historisk mer autentisk sentrumsmiljø? Hvordan skal vi regulere for å gi tilstrekkelig rom for kollektivreisende, syklende og gående? Det handler om mye mer en parkeringsplasser!

11. februar, 2016

MDG ønsker å tenke nytt kring utviklingen av Gamle Drøbak. Vi håper på konstruktiv debatt som beveger oss bort fra diskusjonen om parkering eller ikke parkering – til hvordan vi skal skape et hyggelig og autentisk sentrumsmiljø – og hvordan vi skal gjøre det attraktivt å bevege seg i sentrum.

I forbindelse med mange pågående planer vil det bli mye diskusjon om «utviklingen» av Drøbak sentrum. Hva man legger i ordet utvikling varierer, men for MDG er utvikling en stadig pågående prosess som ikke lar seg stoppe – med mindre man aktivt jobber for å stoppe den. Også historisk tilbakeføring er en form for utvikling. Så spørmålet slik vi ser det er heller; hvordan vil vi styre utviklingen? I enhver utvikling av en by vil det også skje endringer i transportbehov. Areal og transport er to sider av samme sak, og vi mener ikke det er mulig å snakke om det ene uten å også snakke om det andre. Så la oss snakke om transport!

MDG synes det er viktig å stoppe utviklingen med stadig mer trafikk i Gamle Drøbak. Uten grep vil videre fortetting og utvikling til flere boenheter og næringsarealer gi økt trafikk i trange gater – og forringe verdien av Drøbak som historisk viktig tettsted. Vi ønsker fremme en utvikling hvor det er mer plass til mennesker og aktiviteter i gater og på torg. Vi ønsker utvide det offentlige rom, og gjøre det mer attraktivt å ta kollektivtransport og sykkel til Drøbak sentrum. Det krever nøye planlegging av både veier og plasser som legger til rette for dette, og vi mener at dagens planarbeid ikke i tilstrekkelig grad styrer mot en slik utvikling.

Bankløkka – Drøbaks nye hjerte?

I dag er Drøbak torg på mange måter hjertet i Drøbak, og hovedplass for mange ulike arrangementer. Torget er en naturlig samlingsplass, men har den ulempen at det også ser ut til å være en nødvendig gjennomfartsåre for all trafikk i Drøbak sentrum. Det er ikke uproblematisk å bruke torget som hovedarena til ulike arrangementer. Nettopp derfor har saken vært under utredning hos rådmannen. Slik vi ser det er det nesten umulig å stenge av trafikk på Torget for å på så måte øke plassens verdi som samlingsplass. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg hvilke områder i Drøbak som kan skjermes for biltrafikk – og gi rom for mennesker og yrende «byliv».

Unntatt kanskje en plass – Bankløkka!

Bankløkka brukes i dag, i tillegg til å være parkeringsplass, som helt naturlig, men lite attraktiv gangvei gjennom byen. Gjennom å frigjøre Bankløkka fra privatbilene ville det åpne opp for store muligheter å heve kvaliteten (og kreativiteten!) i dette byrommet – og skape sammenhengende bilfrie områder fra badeparken og helt frem til torget. Å utvikle Bankløkka som et åpent, fleksibelt offentlig byrom til konserter, barne- og voksenlek, debatter, sportsaktiviteter og ulike arrangementer synes vi er en idé å jobbe videre med i det pågående planarbeidet. Det er også noe som ville tilbakeføre en stor del av Drøbak til sitt opprinnelige bruksområde! En ting mener vi er sikkert – plassen er alt for verdifull, også sett med historiske øyne, til å skulle benyttes som parkering.

Er parkeringshus et miljøtiltak?

Det korte svaret på det er nei. Parkeringshus er ikke bare dyrt, det genererer også en mengde CO2-utslipp å bygge det. Det er egentlig lite sannsynlig at tre etasjer parkering vil gi positivt utslag utfra rene miljøhensyn – dessverre. Men vi synes allikevel at det er interessant å utrede muligheten – før vi konkluderer. Og vi synes det er absolutt nødvendig å snakke om hvordan vi skal få folk til å velge å parkere bilen utenfor selve hjertet av sentrum – i hvert fall i sommermånedene. Er Seiersten nære nok?

Et parkeringshus i Lindtruppbakken ville kunne fungere ypperlig som «porten til Drøbak», hvor det føles naturlig å la bilen stå for å så oppleve byen til fots – uten å stadig måte vike for hissig biltrafikk. Det burde da selvsagt være et mål at også bussen skal gå MINST like langt som det bilene får lov til. Det er en viktig hovedregel og målsetning at bussen skal komme lenger inn i sentrum enn det privatbilene får lov til.

Vi ser ikke at hovedproblemet med dagens parkeringsløsninger i sentrum er antallet. Det er plasseringen. Alle eksisterende parkeringsplasser krever at man kjører inn og delvis igjennom sentrum. Det vil vi ha slutt på! Sjøtorget er på så måte også en håpløs plass å parkere biler på og burde fjernes. Sjøtorget burde få lov til å inneholde noe annet spennende.

Verdien av bilfrie områder

Areal er noe av det dyrbareste vi har. Og i et antikvarisk byområde mer så enn andre steder. Veier og biltrafikk er i sin tur noe av det mest plasskrevende vi har. Hva skal vi bruke plassen til? Det burde være gode grunner hvis mye plass skal forbeholdes biler. Vi mener det er riktig å fremheve Drøbak sentrum som antikvarisk område, og biltrafikk er ikke en del av det autentiske uttrykket. Gågater er det. Et eksempel på en mulig gågate kan være Torggata. Her er det allerede etablert mye næring, og det er yrende liv i sommermånedene. Hvorfor ikke gi enda mer plass til det yrende livet? I det minste i sommermånedene.

Vi tror at bilfrie områder vil øke Drøbaks attraksjons-kraft og skape et mer autentisk miljø. Vi minner alle som er skeptiske til det å ikke kunne kjøre frem til butikkdøren, at det er helt vanlig, og anses sogar som attraktivt, å ta bil eller kollektivtrafikk til store kjøpesentrene – og så bruke mange timer på å gå fra butikk til butikk.