Boliger alene lager ingen by

Bærekraftige byer og samfunn

Den 31. mai skriver Ordfører og førstekandidat for Høyre at boligbygging er et av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden. De fleste partier er enige. Men hvor og hvordan man skal få det til, viser tydelige politiske skillelinjer.

16. juni, 2019

MDG mener ikke at antall boliger isolert sett er et godt mål for en positiv utvikling, slik Høyre argumenterer for. Kun å fokusere på selve boligen er ensidig og lite fremtidsrettet. Mennesker har grunnleggende sosiale behov som et boligområde eller en by må oppfylle. Miljøet må ivaretas og vekst må skje innenfor naturens tålegrenser. Et boligprosjekt må tilby både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det betyr f.eks. klimasmart bygging, nærhet til skoler og kollektivtrafikk, bevaring av store og små grøntområder, ren luft, sikre skoleveier og nærhet til fellesarealer og offentlige rom av høy kvalitet. Ikke minst må det være boliger for alle – uavhengig av økonomisk eller sosial situasjon.

Høyre skryter av å alltid “finne et positivt svar i den enkelte byggesak selv om rådmannen har innstilt på avslag”. MDG mener rådmannen ofte gir gode faglige råd som det er verdt å lytte til dersom man ser på boligbygging som noe mer enn bare hus.

Høyre har i denne perioden sagt ja til bygging av boliger i Vannverksveien, som resulterer i trafikkfarlige situasjoner og parkeringsforbud i Solveien.. De har sagt nei til fortau i både Jørnsebakken og Elleveien, men vil ha flere boliger for barnefamilier som bruker disse veiene. De aksepterer regelmessig avvik fra vedtatte planer gjennom å gi store utbyggere dispensasjoner fra demokratisk vedtatte planer og statlige retningslinjer. Nå seinest i Storgata 18 og Måna Øst. I den første saken er søknadspliktig arbeid allerede påbegynt. Dette er ulovlig. I den andre saken henviser utbygger til en “avklaring” fra Statens Veivesen som SVV selv ikke vil bekrefte. Begge planer er vedtatte etter omfattende, lange og ressurskrevende politiske prosesser og de burde ikke vært gjenstand for enda mer ressursbruk i kommunen – eller hos oss politikere. Likevel argumenterer Høyre engasjert for at dispensasjoner er både riktig og svært fornuftig.

Ønsker Høyre en utvikling hvor enhver som sier de skal lage en bolig eller næringsareal skal få lov til det fordi Frogn trenger boliger og arbeidsplasser? Er der ingen andre krav eller ambisjoner? Hvordan har Høyre tenkt å sikre raskere byggesaksbehandling når de stort sett gir medhold til alle som søker unntak fra vedtatte planer, bare de argumenterer godt nok og i tråd med Høyres for tiden gjeldende politikk? Hva med den økte ressursbruken til saksbehandlerne? Hva med ventetiden til de som holder seg til planene?

MDG ønsker en utvikling hvor vi med gode langsiktige planer klarer å male et helhetlig bilde og en visjon av hvordan Frognsamfunnet skal utvikles. Vi ønsker planer som står seg over tid, fremfor en utvikling hvor politikere skal engasjere seg for noen få i enkeltsaker som dukker opp. Vi ønsker utbyggere som har sosiale ambisjoner, og tar hensyn til livet utenfor husets fire vegger, velkommen: Utbyggere som ser de noen ganger stramme føringene i en reguleringsplan som en utfordring til å tenke nytt og kreativt, og som en del av samfunnsansvaret.

Det vi trenger er en utvikling hvor innbyggere kan stole på at de vedtatte planene følges, og hvor det er tillit til likebehandling basert på overordnede planer som innbyggerne forhåpningsvis selv har vært med å bestemme.

Dersom velgerne ønsker raskere byggesaksbehandling, flere boliger, og en bærekraftig utvikling for Drøbak, burde de kanskje se i andre retninger enn til Høyre.