De Grønne støtter rett til heltid, men også rett til å velge

Spørsmålet som LO stilte MDG var formulert slik:

Vil MDG medvirke til at norske kommuner lager en plan for å øke stillingsprosentene, slik at hele stillinger blir hovedregelen i norske kommuner?

Vi støtter selvsagt kampen mot ufrivillig deltid fullt ut, men svarte NEI fordi vi ikke ønsker å stemple frivillig deltid som et problem i seg selv.

Men videoen og brosjyren LO produserte kan lett misforstås og er misvisende.

De Grønne ønsker å gi arbeidstakerne sterkere rettigheter til å bestemme om de vil jobbe heltid eller deltid. Det er ikke et selvstendig mål for oss at flest mulig skal jobbe mest mulig gjennom hele livet. Vi er opptatt av fleksibilitet i arbeidsmarkedet – med rett til både heltid og deltid. De Grønne mener det organiserte arbeidslivet er den viktigste arenaen for integrering og deltakelse i samfunnet, og vi ønsker at flest mulig skal kunne delta med sin kapasitet. Det viktige er å sikre arbeidstakeres rettigheter  – ikke at hovedregelen skal være hele stillinger.

I Stortinget stemte MDG blant annet den 17.1.2019 for følgende:

  • Stortinget ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljøloven og fremme forslag som sikrer retten til heltid.
  • Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.

Vi kan bekrefte at De Grønne står på arbeidstakernes side i debatten om ufrivillig deltid, og at vi vil både jobbe for å styrke retten til hele stillinger og heve lønnsnivået i kvinnedominerte lavtlønnsyrker. Samtidig ønsker vi redusert normalarbeidstid for å sikre mer fritid, mer arbeidsdeling og mindre tidsklemme.