Får vi et godt kollektivknutepunkt ved Seiersten?

I forbindelse med Ruters ruteomlegging har Miljøpartiet de Grønne spurt kommunestyret om hvilken tilrettelegging av Seietsten som kollektivknutepunkt som er planlagt.

Henrik Mathiesen fremførte følgende spørmål til kommunen samt, i spørretimen før mandagens kommunestyremøte:

Sykkeparkering, sanntidsinformasjon og tilrettelagte buss-skur på Seiersten
Miljøpartiet De Grønne ser med stor glede at Ruter har bestemt at Seiersten skal bli det nye kollektivknutepunktet i Frogn kommune fra 21.juni. Vi ser også at det kommer en rekke endringer i rutetider som er et godt skritt i riktig retning for kollektivtrafikken i Frogn.
Et moderne og effektivt knutepunkt for kollektivtrafikk må ha lyse og tørre venteskur, sanntids-informasjon og skur for trygg og tørr sykkelparkering i umiddelbar nærhet. Har gjeldene reguleringsplan og pågående byggearbeider for Seiersten tatt høyde for dette?

Vi har tre konkrete spørsmål vi håper å få avklart før kveldens kommunestyremøte hvor vi ønsker å ta opp saken i åpen halvtime:

  • Når og hvor skal det etableres venteskur på snuplassen ved Seiersten?
  • Når og hvor skal det etableres sykkelparkering og vil denne være trygg og tørr nok for å parkere syklene hele dagen og natten?
  • Når skal det etableres sanntidsinformasjon på Seiersten?

I tillegg lurer vi på om når Frogn VGS og Dyrløkke får sanntidsinformasjon og om det foreligger noen planer for å bedre sykkelparkeringstilbudet på Heer, Dyrløkke og Ullerud.

 

Svar fra Frogn kommune

«Ruter gir signaler om at Seiersten blir et viktig busstopp i framtida- og tilrettelegger for at flere busser skal ha Seiersten som endestopp.
I det pågående arbeidet med Seiersten idrettspark gjøres det noen tilrettelegginger for å øke framkommelighet for buss: deriblant kurve- endringer ved snuplass, og justering av krysset Museumsveien/Belsjøveien. Oppgradeing av Seisretsn holdeplass- i Osloveien skal også gjøres.

Tiltakene innebærer også bedret trafikksikkerhet for myke trafikanter- herunder busspassasjerer. Blant annet forlenges fortauet inn snulomma.
Sykkelparkering og venteskur ligger ikke inne i ved snuplassen, men det etableres en rekke sykkelparkeringer i prosjektet – både med og uten overbygg. Samtlige tiltak fremgår av utomhusplanen for Seiersten idrettspark.

Rådmannen jobber videre med framkommelighet for buss og tilrettelegging for passasejerer- herunder oppgraderte holdeplasser i områdeplanen «byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke». Rådmannen ser at det er avgjørende å avsette nok areal til buss for i framtiden å få ønsket busstilbud. Rådmannen utreder mulighet for å erstatte dagens snuplass på Seiersten med mulighet for «bussgate»(inkl oppstillingsplasser) i Rådhusveien.

De konkrete svarene blir altså:
Når og hvor skal det etableres venteskur på snuplassen ved Seiersten?
Ingen planer for dette i pågående arbeid- må håndteres i områdeplan

Når og hvor skal det etableres sykkelparkering og vil denne være trygg og tørr nok for å parkere syklene hele dagen og natten?
Nye Sykkel P etableres i forbindelse med idrettsanlegget

Når skal det etableres sanntidsinformasjon på Seiersten?
Dette må avklares med Ruter- ingen planer for dette i dagens snulomme»

 

Svar fra Ruter

«Vi er i gang med å få etablert sanntidsinfo, håper veldig snart. Det er vår driftsentreprenør som jobber med dette. Det har vært en utfordring å få fram strøm på en noenlunde rimelig måte.
Sykkelparkering: Ingen konkrete planer, men det bør vi kunne få til – har dere registrert behov/etterspørsel? Vi har ingen fast policy på når vi etablerer sykkelparkering med tak, noen ganger setter vi kun opp stativer. Der vi forventer mange sykler og det er ledige arealer, har vi etablert sykkelparkering med tak. Her er det god sosial kontroll, men vi kan selvsagt ikke garantere at sykler står trygt døgnet rundt. Det er ikke aktuelt med p-hus.»