Fellesforslag til Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23 16. mars 2021

HOK-8/21 Handlingsprogrammet 2022-2025 Prosessen

17. mars, 2021

På vegne av grupperingen Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Rødt fremmet Per Aas (V) følgende endringsforslag til punkt 1 og 5, samt to kulepunktunder punkt 6 i Rådmannens innstilling:

Endret punkt 1:

1. Rådmannen fremmer utredet sak om eiendomsskatt senest innen utgangen av september 2021.

Endret punkt 5:

5. Det forventes at ressurser til inndriving og sekretariatfunksjon til nemda, for eventuell eiendomsskatt, holdes på et minimum. Rådmann ser på mulig samarbeid med kommuner rundt oss for felles eiendomsskatt kontor. Sekretariatfunksjonen til takstnemnda frem til politisk beslutning ivaretas av kommunen.

6. Det legges opp til følgende prosess for Handlingsprogrammet 2022 -2025.

Endring på kulepunkt 2:

Dato for erfarings og dialogseminaret med kommunestyret og utvalgsrepresentanter endres fra 27 mai til 31 mai. Samme tid. (08:30-17:00)

Endring på kulepunkt 7:

Kulepunktet som heter «Budsjettseminar 2 november» skal lyde: Heldagsseminar med kommunestyret og administrasjonen.

a.Enhetsvise gjennomganger.

Votering:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom Høyres forslag og fellesforslaget ble fellesforslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer.(6 = AP 1, SV 1, MDG 1, Krf 1, V2, 5 = 4 H, Frp 1,)