MDGs forslag til Kommunestyret 8. februar 2021

Forslag til Kommunestyret 8. februar 2021: KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen) og KS-14/21 Sak fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn kommune

8. februar, 2021

KS-4/21  –  Førstegangsbehandling  –  Områdeplanfor Dyrløkke, Ullerud, Seiersten(Byutviklingsplanen)

1)   Siste setning i punkt 1 i innstillingen endres til:

“Før høringsperioden skal rådmannen digitalisere og kvalitetssikre planen”.
 
2)   Nytt forslag Holterveien:
 
  a)   Reguleringsformål og planbestemmelse for felt GP1 utvides til å gjelde all kartlagt
fulldyrket jord på Nordre Holter gård innenfor planområdet.https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3022/16/2/0?gardskartlayer=ar5kl7:
Nordre Holter
      b)   Reguleringsformål og planbestemmelse for felt GP1 utvides til å gjelde all kartlagt fulldyrket jord på Søndre Holter gård innenfor planområdet.
Søndre Holter
          Begrunnelse:

Reguleringsformål og planbestemmelse for felt GP1 utvides til å gjelde all kartlagt fulldyrket jord på Søndre Holter gård innenfor planområdet.
3)   Nytt forslag for Osloveien
 
    a)   Feltet BKS8 utgår og fordeles;
    i.   Areal innenfor hensynssone naturmiljø (H560_20) reguleres til GN10.
  ii.   Resterende arealer reguleres til BFS med tilsvarende bestemmelser som i
tilgrensende BFS-områder.
            Begrunnelse:
 
  Rådmannen skriver på s.24 i notatet “Vurdering av delområde Ullerud hageby,
Seiersten sentrum og Karlsrud” at Feltet BKS8 griper inn i flere hensynssoner i planforslaget fra 2018.
 
  (1) Hensynssone bevaring kulturmiljø H570_4 omfatter den
bevaringsverdige bebyggelsen i Osloveien 37.
 
  (2) Hensynssone landskap – eksponerte åssider dekker vestre deler av
prosjektet, med eksponering mot NB!-området Gamle Drøbak. I
ROS-analyse som fulgte planforslaget i 2018 er det angitt at
området er definert med «stor verdi» iht. Vegvesenets veileder.
 
  (3) HMPB vedtok i mars at areal innenfor hensynssonen skulle
reguleres til grønnstruktur, og med en utvidet hensynssone over.
Området har stor verdi for biologisk mangfold, friluftsliv og
landskap. Områdets evne til å fordrøye overvann var også nevnt
som begrunnelse i sak til HMPB.
 
  MDG legger vekt på rådmannens vurdering av området: “Det er utfordrende å legge/etablere nye traseer for stier og snarveier, samt å bygge tett uten store terrenginngrep. Områdets kvalitet er i stor grad det grønne preget det gir til området og omgivelsene. Grøntområdet mellom Osloveien og Karlsrud-Høyenhallveien er et viktig landskapselement og bidrar til biologisk mangfold, luftkvalitet og fordøying av vann. Den skogbevokste åssiden danner en grønn bakgrunn for villaområdet langs Osloveien der denne svinger ned mot gamle Drøbak. Det grønne beltet mellom blokkene på Karlsrud og eksisterende og ev. ny blokkbebyggelse i BBB7 og BBB8 er en kvalitet det er viktig å ivareta. Det fordrer at det ikke tillates å bygge for tett, det må være store nok tomter, og ikke for høy % -BYA”

KS-14/21 Sak fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn kommune

Forslag:
 
På vegne av Miljøpartiet de Grønne fremmet Linda Byström følgende tilleggsforslag:
 
«Nytt punkt til innstillingen:
 
1)   Rådmannen kompletterer prosedyre for prosjektstyring med modell som tydeliggjør sammenheng og grensesnitt mellom prosjektstyring, prosjekteierstyring, gevinstarbeid og virksomhetsstyring (herunder Kommunestyrets rolle).

 
2)   Prosedyren oppdateres til å tydeliggjøre beslutningspunkter/beslutningsprosesser og ansvar,innhold og formål med disse.
 
    x   Prosedyren oppdateres til å tydeliggjøre beslutningspunkter/beslutningsprosesser og ansvar,innhold og formål med disse.
 
    x   Identifisere hvor i prosjektmodellen det skal gjennomføres kvalitetssikring av prosjekt eller prosjekt-initiativ.
 
Begrunnelse:
 
Rådmannens forslag til prosedyre for prosjektstyring gir ikke et tydelig bilde av de ulike nivåene i prosjektstyringen og hvordan disse samhandler. Ettersom deler av hensikten med oppdraget var å se på investeringsbeslutninger så handler dette i stor grad om samspillet mellom virksomhetsstyringen (herunder kommunestyrets behandlinger), prosjekteierstyringen og selve prosjektet. Denne sammenhengen kommer ikke tydelig nok frem i prosedyren.
 
For å tydeliggjøre slike sammenhenger er det vanlig å se på de ulike nivåene nevnt over i parallelle prosesser og synliggjøre beslutningspunkter og felles «aktiviteter», f.eks. relevant kvalitetssikring. Beslutningsgrunnlag i beslutningspunkter og investeringsbeslutninger må inkluderer alle relevante momenter – ikke bare økonomi/investeringsbehov».