Fortetting for livskvalitet (Leserinnlegg november 2014)

Faksimile AMTA
Faksimile AMTA

Kommunen har startet arbeidet med en områdeplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke. Planen er å bygge sammen Drøbaks to sentre til et sammenhengende område med mål om en levende by hvor flere kan bruke kollektivtransport, sykle og gå til de daglige gjøremålene. Innledende drøftingsdokumenter lover en bred høringsprosess hvor også de som normalt ikke engasjerer seg i slike saker skal høres.

Miljøpartiet de grønne i Frogn har levert et høringsforslag og gleder seg til prosessen videre! Denne områdeplanen er en gylden mulighet til å ta grep om flere av Drøbaks utfordringer samtidig. Hvordan få til et livskraftig næringsliv? Hvordan få en mer mangfoldig by? Hvordan bygge gode boliger som flere har råd til å bosette seg i? Hvordan sikre store nok barnekull til skolene i området? Hvordan få et godt offentlig tjenestetilbud og hvordan sikre et godt kollektivtrafikktilbud? Frogn har nå mulighet å skape engasjement og bli et forbilde for andre når det gjelder klimasmart og bærekraftig byutvikling.

Et sentralt begrep vil bli fortetting, og, håper vi, transformasjon. For mange har ordet fortetting dessverre en negativ klang, men ordet trenger ikke å handle om færre grøntarealer, flere parkeringsplasser og trengsel mellom hus. Det må tvert i mot handle om å skape gode boligmiljøer for flere; med flere felles grøntarealer, færre arealkrevende parkeringsplasser, og nok plass mellom huskroppene.

Fortetting må handle om å bevare natur og om å få mennesket tilbake i bybildet. Mennesket i sentrum er en forutsetning for å sikre et livskraftig næringsliv og et godt kulturtilbud. Fortetting er ofte nødvendig for å sikre gode kollektivtransporttilbud og nærhet til offentlige tjenester. Fortetting handler om å bygge minst mulig energikrevende boliger og om å legge til rette for deling av ressurser. Det handler om at Kolsås og Brunskogen kan stå urørt, til glede for alle, i stedet for å bli områder til glede for noen. Det handler også om kutt i biltrafikk og dermed økt trivsel for de som ikke velger bilen. Og det handler om å kunne bevare gamle Drøbak som et tettsted med kvalitet, kulturrikdom og livskraft.

Miljøpartiet de grønne håper at kommunen sikrer at ambisjonen om bred og åpen prosess blir fulgt opp, slik at alle innbyggerne får bli med å forme den nye byen i en retning som gir dem økt livskvalitet, en enklere hverdag og en by i Frogn som vi kan være stolte av. En by det er godt å leve i og hyggelig å komme til. For at dette skal være mulig må fordommer mot fortettingsbegrepet møtes med kunnskap og bevisstgjøring av muligheter. Kommunen har ansvar for at prosessen inkluderer fremtidens muligheter og utfordringer, at alle innbyggere blir hørt, at fortetting utføres varsomt, på en miljøsmart måte, og med de kvaliteter innbyggerne setter pris på.

Linda Byström
Leder, Frogn Miljøpartiet de Grønne