Høringsinnspill til Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen

Miljøpartiet de Grønne i Frogn har levert høringsinnspill til forslag til områdeplan i Kolstad, Klommestein skog og Odalen.

Miljøpartiet er i grunn kristiske til utbygging i området og mener Kolstad heller burde vært vernet som det viktige natur- og kulturområde det er. Det er beklagelig at kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en områdeplan med rask utbygging her, når man heller burde bruke ressurser og energi på det viktige planområdet Seiersten, Dyrløkke og Ullerud. Vi mener utbygging av Kolstad er i strid med målsetninger i Frogn kommune og Akershus fylke om konsentrert tettstedsutvikling, tilrettelegging for kollektivtransport og bevaring av grønne områder.

Planen gir få føringer for utbygging og er i tillegg svært lite tillitsvekkende i forhold til å klare å leve opp til de «premisser og føringer» som faktisk gis.

Du kan lese hele dokumentet her:

Miljøpartiet de Grønne- Høring områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen.