Høringsuttalelse «Kommunereformen og Frogn»

19. august, 2015

Miljøpartiet De Grønne viser til Kommunestyres vedtak 15.06.2015. Her er Rådmannens omfattende «Delrapport: Kommunereform i Frogn» lagt ut på høring sammen følgende alternativer for eventuell etablering av ny kommune:

 • Kystalternativ
 • Follo sydvest
 • Stor follokommune, avgrenset mot Oslofjorden, ikke lenger
 • Nord enn grensen til Oslo og ikke lenger sør enn mot Moss og ikke lenger øst enn Flateby
 • 0-alternativet: Frogn videreføres som egen kommune.

Miljøpartiet De Grønne har følgende merknader

 1. Delrapporten er en situasjonsbeskrivelse av Frogn kommune og hvordan administrasjonen i Frogn vurderer sin egen rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og demokratisk arena. Rapporten er lærerik og god som oppslagsverk omkring situasjonen i Frogn. Den viser at det er gode grunner for å beholde Frogn kommune som i dag med tanke på nærhet mellom folkevalgte, administrasjon og innbyggere. Den viser også at det er gode grunner for å slå sammen Frogn kommune med andre kommuner for å møte fremtidens krav til kompetanse og kvalitet i offentlige tjenester.
 2. Miljøpartiet De Grønne i Frogn mener at rapporten, til tross for sin lengde, er egnet for innbyggerne til å gjøre seg opp en mening om Frogn bør bestå som i dag.
 3. Rapporten er imidlertid ikke egnet til å ta stilling til hvilke kommuner Frogn eventuelt bør slå seg sammen med. Den sier heller ikke noe om fremtidig styreform og plassering av de ulike offentlige tjenestetilbudene. Dette gjør det svært vanskelig for innbyggerne å gjøre seg opp en mening.
 4. Miljøpartiet De Grønne mener at beslutningen om å slå Frogn kommune sammen med en eller flere andre kommuner må bli gjenstand for en folkeavstemming.
 5. Kommunestyret og foreninger, lag og andre som ønsker det, må få delta aktivt i prosessen med å utrede alternative løsninger frem mot en slik avstemming.
 6. Før en folkeavstemming holdes, må det være etablert enighet mellom de aktuelle kommunene om styreform og plassering av sentrale og regionale offentlige tjenester.
 7. Miljøpartiet De Grønne i Frogn mener at dagens formannskapsmodell må vurderes nøye i lys av modeller med lokal parlamentarisme og regionale tettstedsutvalg for å sikre lokal deltakelse og innflytelse i politiske beslutningsprosesser.
 8. Miljøpartiet De Grønne i Frogn er åpne for en videre dialog om kommunereform. Vi mener at prosessen ikke må ha som endelig mål å finne frem til en ny kommunestruktur. Målet må snarere være å gjøre den kommunale forvaltningen og tjenesteytingen økologisk og økonomisk bærekraftig. Dette må gjøres i tettere dialog med innbyggerne.