I media: Drøbak – en kunnskapsby for fremtiden

Linda, Henrik og Taryn

I tirsdagens formannskapsmøte er næringsliv og næringsstrategi på agendaen. Det er åpen temadiskusjon kl. 18.00 hvor alle som ønsker kan delta. Kommer du?

I dag er vi på trykk i amta om hvordan vi ønsker bredere satsing på fremtidig næringsliv og bioøkonomi i Frogn.

Innlegg er skrivet av Linda Byström, Henrik Mathiesen og vårt nye medlem Taryn Galloway. Les hele teksten her!

30. august, 2021

Les innleggene i AMTA her:
Drøbak – en kunnskapsby for fremtiden

Verden er i omstilling for å redde natur, for å redde klima og for å sikre et velferdssamfunn også for kommende generasjoner. Pandemien har vist at vi har enorm evne til omstilling og kreativitet, og vi har virkelig sett mulighetsrommet i den digitale utviklingen. Det er godt nytt for det grønne skiftet!

Spillereglene for hvor man kan bo, arbeide eller studere er blitt endret. Det endrer også hvordan vi nå må se på utformingen av både store og små byer og tettsteder.

En viktig del av politikkens rolle er å gjennom god planlegging sikre næringsarealer tilpasset lokale forutsetninger, sammen med varierte boligområder og et attraktivt nærmiljø. Et spor for fremtidens næringsliv – og for en dynamisk næringslivsutvikling i Frogn – er bioøkonomi. Innsatsfaktorer som olje, kull og gass blir her erstattet med planter fra havbruk og landbruk i kombinasjon med gjenbruk. Sluttprodukter i bioøkonomien er mat, helseprodukter, energi, materialer og veldig mye annet vi ennå ikke kjenner til.

Det er en unik mulighet for Frogn kommune at det nasjonale kunnskapssenteret for bioøkonomi nå formes rundt universitetsmiljøet på Ås. Det er nå flere tusen mennesker som studerer, forsker og utvikler på det grønne skiftet bare minutter unna Drøbak sentrum.

Frogn MDG mener Drøbak kan bli del av en viktig nasjonal næringsklynge i skjæringspunktet mellom landbruk og havbruk, med flere positive ringvirkninger for kommunen. La oss slutte å konkurrere med nærliggende kommuner om arealkrevende lagervirksomheter, og heller aktivere regionalt samarbeid om hvordan vi skal tiltrekke oss de sterkt voksende kunnskapsbaserte arbeidsplassene til sentrum av kommunen. Det er slik vi fyller tomme bygg med produktive bidrag til omstilling og bærekraftige løsninger. Det er slik vi blir en del av løsningen!

I byer som Bø og Steinkjer prøver kommunen med statlig støtte å få næringsliv, kommune og kunnskapsinstitusjoner til å dra i samme retning mot en målrettet satsing innen bioøkonomi. Frogn og Follo utnytter ikke støtteordningene på tilsvarende måte – til tross for at forutsetningene ikke kunne vært bedre. Viken og hele Follo må jobbe sammen for å skape et nytt regionalt industrieventyr – og Frogn må være en sterk pådriver.

Dette krever en endring i hvordan næringsaktørene, eiendomsbesitterne og kommunen samarbeider om næringsetablering. I Frogn kommune har lokalpolitikere gang på gang stemt for å omgjøre næringslokaler til boliger. Utsiktene til kortsiktig fortjeneste for enkelte aktører som ønsker å konvertere næringsbygg til boligbygg, ser ut til å veie mer enn å sikre arealer til et bredere næringsliv. I byområder spesielt er areal en knapphetsressurs. Da er det viktig at vi legger til rette for transformasjon og fornying av bygningsmasse slik at vi ikke trenger å bygge ned matjord eller natur.

Næringsutvikling og omstilling er en nøkkel i grønn politikk. Et sterkt MDG på Stortinget vil jobbe for en langsiktig og målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer, med overordnet mål om å øke eksport fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030. Den globale etterspørselen etter miljøvennlig og innovativ teknologi er i sterk vekst. Vi er nødt å henge oss på, ellers vil vi fort bli hengende etter. Samtidig vil MDG redusere noe av risikoen forbundet med investeringer i grønt næringsliv gjennom direkte statlige investeringer og ved å opprette flere grønne investeringsfond. Vi vil gi økt støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen for eksempel velferdsteknologi, energilagring og bioøkonomi. Vi ønsker et nasjonalt løft for bioøkonomi, og i tillegg til Enova etablere et Bionova som kan drive på utvikling av bionæringer og bioteknologi.

MDG i Frogn er klare for å la lokalsamfunnet ta del i denne utviklingen, og i rikspolitikken vil MDG vil være pådriver for at Norge kan være en viktig aktør i grønn innovasjon og framtidsrettede næringer.