I media: Kolstad og Frogns klimaregnskap

Kolstad ødelegger Frogn kommunes klimaregnskap, skriver Henrik Mathiesen fra Frogn MDG i Amta den 1. oktober 2020. «Byggingen av tverrvei og boliger på Kolstad og i Odalen vil bli en klimabombe som vil gjøre det tilnærmet umulig for Frogn kommune å innfri nasjonale og regionale målsettinger om tilnærmede halverte utslipp av klimagasser innen 2030.» Mathiesen, som er representant i Frogn kommunes formannskap for Frogn MDG, skriver at utbyggingen gjør det allerede krevende arbeidet med å redusere klimautslippene i Frogn veldig mye vanskeligere.

 

Les innlegget i Amta: Kolstad ødelegger Frogn kommunes klimaregnskap.

 

1. oktober, 2020

MDG har i lang tid ment at Frogn kommune ikke kan inngå en avtale om utbygging av Kolstad. Byggingen av tverrvei og boliger på Kolstad og i Odalen vil bli en klimabombe som vil gjøre det tilnærmet umulig for Frogn kommune å innfri nasjonale og regionale målsettinger om tilnærmede halverte utslipp av klimagasser innen 2030. Frogn har en egen kommuneplan for klima og energi med enda tøffere målsettinger. Den virker nå å være glemt til tross for at alle partiene har sluttet opp om denne planen i forrige kommunestyreperiode.

Begrepet klimabombe må sees i lys av to deler av klimaavtalen Norge har med EU frem mot 2030. Det ene er å holde klimagassutslippene fra arealbruk lik null. Det andre er å nærmest halvere klimagassutslippene fra samferdsel, bygg og anlegg osv. fra utslippsnivåene i 2005. Det er viktig å være klar over at dersom man når mål på ett av disse områdene betyr ikke dette at man kan «overføre gevinsten» fra ett område til et annet.

Bygging av boliger og ny infrastruktur utgjør nødvendigvis klimautslipp, men byggingen på Kolstad og Klommestein skog innebærer også en veldig mye nedbygging av skog som i dag binder klimagasser. Utbyggingsområdet består av rundt 300 hektar produktiv blandingsskog. Ytterligere 200 hektar blir i større eller mindre grad preget av omdanning fra naturområder til friluftsområder, parker og lekeplasser. Tilgjengelig verktøy for klimagassberegninger fra Miljødirektoratet viser at en slik nedbygging av skogen på Kolstad på Klommestein skog og i Trolldalen vil utgjøre en veldig stor økning i klimagassutslippene fra arealbruken i Frogn.

I en kommune der man har evne til å plante mye skog, eller intensivere skogbruket med sikte på binding av mer karbon, kunne man kanskje klart å jevne ut klimagassutslippene fra nedbyggingen av en slik størrelse som Kolstad representerer. Realiteten er dessverre at Frogn kommune har lite skog og at vi over mange år har hatt en større avskoging enn påskoging. Dette innebærer at Frogn kommune ikke er i nærheten av å innfri sin del av de nasjonale forpliktelse om å holde klimagassutslippene fra arealbruken lik null.

I sektorene for f.eks. veitransport og bygg og anlegg, der vi må mer enn halvere utslippene de neste ni årene, er situasjonen alvorlig. Frogn kommune ligger an til å ikke klare å redusere utslippene med mer enn noen prosentpoeng. En vesentlig årsak er all bruk av materialer og energi som skal til for å bygge Kolstad og tverrveien. En annen er den samlede veksten i biltrafikken som vil være større enn økningen i elbilparken i Frogn.

Høyre, Frp og Pensjonistpartiet argumenter for at Frogn kommune av diverse årsaker er i en «særskilt situasjon» og at dette forsvarer at vi styrer mot økte og ikke reduserte klimagassutslipp i Frogn kommune. Dette klart i strid med nasjonale og regionale målsettinger. Den er også i strid med kommunens enstemmig vedtatte plan for klima og energi som nå virker glemt.

Arbeidet med å redusere klimautslippene i Frogn kommune er krevende. Med utbyggingen av Kolstad og Klommestein skog blir oppgaven enda mer vanskelig. Det vil stille veldig store krav til videre arealbruk, utvikling av kollektive transportløsninger og tiltak for å få Frogns innbyggerne ut av bilen og opp på beina eller sykkelen.

Henrik Mathiesen, Frogn MDG