Innledningstale Drøbak Rotaryklubb

12. august, 2015

Ettersom Miljøpartiet De Grønne er forholdsvis «nye» i Norge, eller i hvert fall «nylig kjente» så er det på sin plass å bruke litt av tiden til å snakke generelt om hvem De Grønne er, og hva Grønn politikk er.

Hva er grønn politikk?

Miljøpartiet De Grønne er både et politisk parti OG en del av en internasjonal bevegelse, faktisk den raskest voksende politiske bevegelsen globalt.

Stortingsvalget for to år siden var et gjennombrudd nasjonalt med Rasmus Hansson på Stortinget. Årets valg vil etter alt å dømme bli et gjennombrudd lokalt. I Frogn stiller partiet liste for første gang, med hele 22 kandidater. Med en førstekandidat med 20 måneders politisk erfaring skal dette bli veldig spennende.

Vår politikk er tuftet på følgende grunnprinsipp – medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. De Grønne mener økonomien må underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet – lokalt og globalt. Vi baserer vår politikk på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Hva betyr det her i Frogn?

I grønn politikk er livskraftige lokalsamfunn og et sterkt lokaldemokrati en viktig del. Vi vil generelt har sterkere kommuner hvor det sikres arenaer hvor innbyggere kan delta, bidra og ta ansvar. Her mener vi Frogn kommune trenger flere arenaer og muligheter for innbyggerne å delta i samfunnsutviklingen – og ønsker å jobbe for å få til dette. Frivilligheten er sentral og vi mener kommunen i størst mulig grad må støtte opp under denne.

For oss betyr et livskraftig, demokratisk, lokalsamfunn også tilgang på gode offentlige rom og grønne områder. Vi ønsker at både innbyggere og utbyggere skal se på det som sin oppgave å ta være på både menneske, dyr og natur. Vi tror det er en sammenheng mellom hvordan vi behandler dyr og natur, og hvordan vi behandler hverandre.

Hovedpunkter for oss i valgkampen

 • Ambisiøse og forpliktende miljø- og klimaplaner med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling. Herunder årlig bærekraftsmelding og klimaregnskap.
 • I Frogn handler det primært om langsiktig omstilling gjennom en helhetsplan og visjon for kommunens areal- og transportplanlegging.
 • Se på å etablere et eget tverrpolitisk klimautvalg for å gjennomføre en ambisiøs klimasatsing sammen med innbyggere og næringsliv.
 • Bevar skog og matjord. Juridisk bindende markagrense må på plass snarest, så slipper vi å krangle om hvor vi skal bygge.
 • Kritisk til boligbygging i hytteområder før det foreligger reguleringsplaner og tilstrekkelig god infrastruktur og fellesarealer.
 • Større bruk av miljøgater – hvor bilen ferdes på fotgjengernes premisser. Det prioriterer myke trafikanter, men stenger ikke bilen ute.
 • Vi vil at Kolstad skal vurderes på nytt i lys av Plansamarbeidet Oslo og Akershus.
 • Vi vil ha Grønn utvikling ved Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Dvs. godt planlagte uteområder, klimatilpassing for mer ekstremvær, høye krav til støy og materialvalg, grønne tak og fasader, fornybar energi til oppvarming og kjøling.
 • Miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester i kommunen
 • Servering av snål frukt i skolene
 • Vil ha et strekt og aktivt Jordbruk. Støtte bøndenes arbeid med å redusere bruk av kjemikalier og minske utslipp. Tilrettelegge for andelsgårder, kolonihager eller tilsvarende prosjekter.
 • Innen skole ønsker De Grønne jobbe for mest mulig å inkludere hele mennesket i undervisningen. Vi vil styrke praktiske og estetiske fag og integrere teori og praktikk i flest mulig fag. Vi vil ha mer fysisk aktivitet, og større bruk av uterommet. Gjerne skolehager og grønt flagg ordning.
 • Vi vil ha større fokus på psykisk helse og se til at skolene har faglærte ansatte som klarer å fange opp dette økende problemet. Samtidig som lærer kan være lærer.
 • Satsing på grønt kunnskapsbasert næringsliv og arbeidsplasser i samarbeid med forsknings- og universitetsmiljøet på Ås.
 • Vi mener den beste og billigste helsepolitikken er den hvor lokalsamfunnet klarer å opprettholde helse og livskvalitet for den enkelte. Derfor må det prioriteres penger til helsefremmende tiltak som stimulerer til aktivitet, inkludering og gode sosiale relasjoner. Her må vi tenke på tvers av generasjoner og livssituasjon.

Hvorfor trenger vi de Grønne i kommunestyret?

I Frogn mener vi at trenden med spredt bebyggelse og ukritisk bruk av naturressurser, uten å ivareta fellesarealene på en tilstrekkelig god måte, må snus. Vi mener vi trenger flere politikere som ønsker utvikling, men som setter natur- og menneskeressursene først, og ikke mener at utvikling må gå på bekostning av disse.

Vi har nok spennende muligheter å diskutere og jobbe for!

Vi ønsker å se på transport under ett, med en helhetlig transportplan hvor gange, sykkel og kollektivtrafikk kommer først. Vi snakker i dag om parkeringsplasser i sentrum, men hvor er sykkelstativene?

Vi skal være positive, løsningsorienterte og fremtidsrettede. Vi mener en grønnere verden er en bedre verden – og det er noe vi vil kjempe for. Vi mener fornybarsamfunnet er attraktivt, menneskevennlig og moderne. Men vi erkjenner at ingen av oss har sett dette samfunnet ennå. Vi er derfor åpne for nye idéer, tror at de kan komme fra alle kanter – og er blokkuavhengige.

Vi ønsker å samarbeide med de partier som vil mest innen klima og miljø.