Interpellasjon om utenforskap

Interpellasjon om utenforskap til kommunestyremøtet i Frogn kommune den 22.mars 2021

7. mars, 2021

Forslag

Rådmannen bes utfordre kommunale enheter, frivillige lag, foreninger og deres
paraplyorganisasjoner til å snakke om utenforskap. Ut fra samtalene bes organisasjonene komme med skriftlige innspill til hvordan organisasjonene selv kan redusere opplevelser og erfaringer rundt det å stå utenfor samfunnet.

Begrunnelse

Utenforskap er et uttrykk for manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver også en situasjon der mennesker faller utenfor arbeidsliv og utdanning. For mange betyr dette en grad av fattigdom som ofte kan være skjult for andre. Noen mangler også språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet.

Frogn kommune trenger en involverende debatt som kan skape oppmerksomhet, kunnskap og
eierskap til temaet utenforskap.

Vi foreslår derfor at Frogn kommune lager en nettside med arbeidstittelen “Hele Frogn snakker sammen”. Organisasjoner utfordres til å komme med innspill til nettsiden etter diskusjoner om hva de vet om utenforskap, hva de kan gjøre og hvordan de kan følge opp arbeidet sitt på dette området. Målet må være at flere kan delta i arbeids- og foreningsliv ut fra egne forutsetninger.

Arbeidet kan med fordel organiseres slik at ti store organisasjoner (f.eks. friluftsrådet,
næringsrådet, håndballen, golfklubben, ungdommens kommunestyre, kirken, en barnehage og en skole kommer med skriftlige innspill først. Disse svarene kan deretter deles med andre
organisasjoner som startpunkt for deres samtaler og deres innspill.

Vi ønsker at Rådmannen samler innspillene på en nettside. Innspillene skal fungere som en
idebank som kommunale enheter, frivillige lag, foreninger og vi som politikere kan bruke i vårt
arbeid mot utenforskap på kort og lang sikt.

Mange tillitsvalgte sliter med kapasitet til å gjøre noe annet enn å sikre økonomien og
aktivitetstilbudet i organisasjonen de leder. Det er derfor viktig å understreke at innspill like gjerne kan komme fra andre enn de som til daglig sitter med hendene fulle.
Vi foreslår at rådmannen tar rollen som pådriver som får organisasjonene til å komme med innspill.

Etter at innspill har kommet inn sammenstiller rådmannen noen sentrale punkter som
organisasjonene i Frogn kan velge å styre etter.

Forslagsstiller
Sander Ravndal
Miljøpartiet De Grønne Frogn, 2021-03-03