Kommunestyregruppas årsmelding 2016

Takk for følget i 2016 og alt det innebar av små og større hendelser! Her er en oppsummering av noe av det vi har jobbet med i kommunestyregruppa i 2016. Både hva vi fikk til og hva vi forsøkte men ikke fikk flertall for.

28. februar, 2017

Dette har vi fått til!

 • Vi tok til orde for bilfrie områder i Drøbak Sentrum. Nå har rådmannen foreslått et bilfritt sentrum i 2030 som mål.
 • Vi foreslo at kommunen sammen med Ruter skal se på et prosjekt med førerløse busser i Drøbak. Dette ble en enstemmig del av kommunens handlingsplan for 2017 og søker kommunen klimasatsmidler for å få fortgang i arbeidet.
 • En sykkelpleiestasjon for reparasjon av sykler på sjøtorget.
 • Gjennomslag for flere og bedre trafikktellinger i Drøbak. Det håper vi skal gi bedre oversikt over, og kunnskap om, lokaltrafikken og hvilke tiltak som er fornuftige å sette inn for å begrense trafikkveksten på hovedveiene våre.
 • Vi har fått igjennom at kommunen i 2017 skal lage regelverk og tilsynsordning slik at 6 tonn gummigranulat samles opp og ikke forsvinner fra kunstgressbanene og ut i naturen.
 • Vi har fremmet flere forslag innen klima og energi. Nesten ingen er blitt direkte vedtatt, men alle er gått videre til en saksforberedende kommunestyrekommité hvor Linda Byström skal delta sammen med representanter fra H, Ap, V og Frp.
 • I utbyggingssaker med felles parkeringsanlegg har vi jobbet for å stille krav til at utbygger tilrettelegger for elbillading. Vi har kun får flertall en gang, og det var på Haneborgenga hvor saken ble behandlet i kommunestyret. I hovedutvalg for miljø, plan og bygg er fortsatt Høyre og FrP mot slike bestemmelser. Men vi jobber videre med å få dette som et fast krav i alle byggesaker.
 • Utarbeidelse av bedre visualiseringer og kart i plansaker (uten at vi har sett et endelig resultat av vedtaket). Formålet er å få på plass et av flere tiltak for å få til en bedre innbyggerdialog!

Dette har vi prøvd oss på…

..men ikke fått gjennom i utvalg eller kommunestyret:

 • at gående og syklende skal prioriteres i plan- og trafikksikkerhetsarbeidet.
 • å sette krav til bruk av solceller på taket til de nye boligene på Grande.
 • å få kommunen til å tilby veiledning for boligsameier som ønsker å utvikle felles infrastruktur for lading av biler over strømnettet, samt få Rådmannen til å be Hafslund informere om hva som skal til for at alle hushold i Drøbak skal kunne lade sine biler hjemme mer eller mindre samtidig fra 2025.
 • bygging av flere sykkelstativer ved viktige bussholdeplasser samt i Drøbak sentrum.
 • forhindre nedleggelse av Elleflaten barnehage.

Annet stort og smått

 • Arbeidet med badeland har tatt mye tid og vi er langt fra fornøyde med hvordan saken har utviklet seg. Men vi skal jobbe videre med å få til en best mulig løsning som sikrer tilbudet til ALLE innbyggere i Frogn.
 • Vi har jobbet mye med kommunereformen og du kan lese mer om våre standpunkter på dette området her og i vårt leserinnlegg om verdidemokratiet.
 • Vi har bidratt i Stortingsgruppens arbeid for juridisk vern av Follomarka, tilsvarende markaloven i Oslo. Dette ble stemt ned i Stortinget, men hverken vi eller Stortingsguppa har gitt opp prosjektet.
 • I saker som omhandler kulturstøtte har vi tatt til orde for synliggjøring og større satsning på «kultur som næring». Ikke minst har vi ønsket å skille støtte som gis til profesjonelle arrangementer slik at det ikke skal gå ut over støtte til frivillige lag og foreninger. Vi opplever at dette er bitt godt mottatt og håper vi kan få til en god ordning sammen med de andre partiene.
 • Vi har gitt innspill til temadiskusjoner om boligbygging og fremtidens lavutslippssamfun.
 • Engasjement for bygging av nytt tunnelløp, og ikke en bro over Håøya.

Året som kommer

Flere store saker blir behandlet i år og kommer til å ta en god del av vår tid:

 • Områdeplan gamle Drøbak
 • Sentrumsplan Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
 • Saksforberedende komité for klima og energi
 • Ny trafikksikkerhetsplan og næringsplan for kommunen

MDG vil ellers jobbe videre for å bevare nære grønne lunger og sammenhengende grønne belter samt for å skape nye grøne boligområder der hvor det skal bygges. Les f.eks. våre innspill til rådmannens sak om Seierstenmarka. Vi ønsker også jobbe videre for å få til økt grad av medvirkning fra Frogns innbyggere, og få fokus på klimasmarte og miljøvennlige løsninger som vi kan være stolte av i fremtiden.

Det er altså nok å ta tak i og vi håper vi hører fra deg dersom du er interessert i å bidra i noe av dette arbeidet.

Vi blir uansett alltid glade for tilbakemelding. Alt av tips, forslag eller ønsker for videre saker, ros og ris ønskes velkomment, så bare ta kontakt.

MDGs representanter ønsker innspill for å kunne representere medlemmene best mulig – det er derfor vi er her! 🙂

Vi takker for året som var og gleder oss til å dele nye seire og utfordringer med dere i 2017!