Les broutredningen!

20. august, 2015

(Leserinnlegg Henrik Mathiesen)

FrP er det eneste partiet i Frogn kommune som stemte for en bro over nordre delen av Oslofjorden i kommunestyremøtet 9. februar i år. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at dette vil ødelegge Frognmarka, Hallangspollen og Håøya som natur- og friluftsområder. Leder av FrP i Frogn hevder i Amta 17. august at jeg kommer med «feil og usaklige påstander» der jeg argumenterer for at bygging av en bro ikke er løsningen for en tilstrekkelig trafikksikker forbindelse på tvers av den nordlige delen av Oslofjorden.

Det er ikke urimelig å påstå at en bro vil forsinke trafikksikring av Oslofjordforbindelsen med 10 år. Statens Vegvesens konseptvalgutredning bruker 2020 som et «referanseår» for åpning av et nytt moderne løp i tunnelen med rømningsveier og 2030 som et referanseår for en ny broløsning som skal stenge tunellen.  Vegvesenet har imidlertid satt seg selv i en knipe hva gjelder fremdrift i planarbeidet. Mens reguleringsplanen med 4-felts vei fra Vassum med en ny tunell ble godkjent av både Frogn og Hurum kommune i februar, ser planene for en bro bort fra viktige og nylig vedtatte planer for utviklingen av Oslo og Akershus. Her skal den nordre delen av Frogn skal bestå som natur- og friluftsområde og Håøya skal beskyttes som naturreservat og viktig friluftsområde.

Vegvesenets utredning peker på betydelig usikkerhet rundt kostnadsestimater. Samferdselsministeren fra FrP skal imidlertid bruke disse estimatene når han snart skal bestemme seg for konsepter for kryssing av Oslofjorden. Et nytt løp i tunnelen antas å koste 6,5 milliarder. Dette inkluderer 3,1 milliarder for en 4-felts vei og utbedring av alle tunellene forbi Sætre frem til rundkjøringa ved fylkesvei 11. I Vegvesenets utredning antas en bro å koste 13 milliarder. Dette er imidlertid basert på en «billig brovariant» på pilarer 30 meter over Vestfjorden som Vegvesenet selv hevder har uheldige lokale miljøffekter. Å bruke tall som 5 milliarder for en tunell og 15 milliarder for en bro blir derfor ikke urimelig. FrP må nå ta stilling til hvor mange penger som skal brukes på motorveier på tvers av Oslofjorden fremfor å løse trafikkproblemene og få ned klimautslippene langs fjorden.

Ole Scheie i Frogn FrP skjønner ikke hvordan en bro over Oslofjorden vil føre til voldsom vekst i biltrafikken inn mot Oslo på denne siden av fjorden. I hovedutredningen er det på side 125 laget et sammendrag av den kompliserte transportanalysen: «…avlastingen kan bidra til en viss bedring av framkommeligheten på E18 i rushtida, men vil ikke bety noe for dimensjonering av vegsystemet i Vestkorridoren. Trafikken flyttes over på østsida av fjorden og vil øke belastningen på E6 sør for og gjennom Oslo. Kapasitetsproblemer på E6 kan bety at avlastningen blir mindre enn beregnet.»

For at bro skal bli mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn en tunell må trafikken over fjorden øke kraftig. En slikt vekst kommer bare dersom man fjerner bompengene. Det er derfor Vegvesenet formulerer seg som følger på side 126 i hovedutredningen: «For å kunne oppnå mernytten av ei bru kreves imidlertid en mye større statlig investering i løpet av de neste 10–15 årene.» Disse pengene mener Miljøpartiet De Grønne heller burde brukes på å bygge jernbane, kollektivfelt og sykkelveier.

Miljøpartiet De Grønne forutsetter at Vegvesenet klarer å stanse den omfattende vannlekkasjene i den planlagte fasene med utbygging og utbedring. I følge Vegvesenets høringsdokument sendt til Frogn kommune omkring reguleringsplanen for byggetrinn 2 for Oslofjordtunnellen (side 114) så skal de miljøfarlige utslippene stanses med et sedimenteringsanlegg i bunn av tunnelen som renser vaskevann fra både dagens og nytt tunnelløp.

Vegvesenets hovedutredning viser på side 65 at risikoen for store, dramatiske ulykker er større med en tunell. Dette er alvorlig og det er derfor viktig med omfattende sikringstiltak i alle veituneller i hovedstadsregionen. Antallet ulykker og stengninger for gjennomgangstrafikk antas imidlertid  å være lik for både bro og tunell.

Bygging av motorveier er uansett ikke et fornuftig miljøtiltak. Veksten i gods- og persontrafikken må i fremtiden tas med jernbane, buss, klimavennlige ferger og sykkel. Vil vi bygge en bompengefinansiert tunnel for å begrense veksten i biltrafikken, bevare miljøet og frigi midler til kollektivtransport? Eller vil vi bygge en offentlig fullfinansiert bro som vil sprenge kapasiteten på hovedveien inn til Oslo og ødelegge Frognmarka og Håøya? Godt valg.