MDG er med som vara i kommunestyrekomité for friluftsliv og nærmiljø

Etter lang diskusjon og votering sikret H, FrP, Sp og PP en «tverrpolitisk» komite med kun 5 medlemmer, hvorav tre fra egen gruppe. De fleste partier som aktivt jobber for vern av marka, og en langsiktig bindende markagrense, holdes dermed utenfor arbeidet. MDGs Henrik Mathiesen er andre vara.

14. mai, 2019

Etter forslag fra Ap, ønsket mindretallet (Ap, V, MDG, SV og KrF ) at komiteen skulle ha 9 representanter slik at alle partier som har jobbet aktivt med marka- og nærmiljøpolitikk kunne bli representert. Videre var det ønsket et tydleligere mandat og at leder skulle velges av kommiteen selv.

Med tydeligere mandat mente vi at komiteen skulle legge frem et konkret forslag til fremtidig markagrense slik at dette er grunnlaget for den videre behandlingen av kommunens arealplan. Dette ble nedstemt av flertallet.

Det endelige mandatet er:

A. Det opprettes en politisk komité for friluftsliv og nærmiljø utgått fra medlemmer i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Byggesak og Formannskapet. Komiteen hjemles etter § 10.5 i nåværende kommunelov (§ 5.9 jf. § 5.1 i ny kommunelov).

B. Mandat for komité for friluftsliv og nærmiljø for inneværende kommunestyreperiode vedtas som følger:

  • Vurdere fremtidig markagrense og bruk av tilgjengelige virkemidler
  • Foreslå de overordnede politiske rammene for arbeidet med friluftsliv og nærmiljø

Prinsippene for fellesskapskommunen skal legges til grunn for arbeidet og bygge på målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.

Komiteens arbeid avsluttes når oppgaver innenfor mandatet er fullført. Komiteen legger fram en rapport til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker som innstiller til vedtak i kommunestyret. Resultatet av arbeidet skal danne grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel og for konkrete prioriteringer av tiltak.