MDG vil ha en enkel svømmehall for innbyggerne i Frogn

Miljøpartiet De Grønne ønsker et bedre tilbud for svømming og fysikalsk behandling i Frogn. På samme tid ønsker vi en sunn kommuneøkonomi hvor kommunen klarer å levere like gode eller bedre tjenester til innbyggerne.

Vi har derfor gått nøye inn i de omfattende planene for rehabilitering av Frognhallen med et nytt svømme-/badeanlegg som skal opp til politisk behandling i kommunestyret 9. november.

29. oktober, 2015

Vi har kommet til at Frogn kommune ikke bør finansiere bygging av et så stort svømme-/badeanlegg. Vi bør heller ikke etablere en driftsmodell hvor vi har så store forventninger til inntekter. Vi mener heller at kommunen må lage nye skisser og kalkyler til en langt enklere svømmehall, med sikte på å kutte i kostnader til bygging, drift og vedlikehold.

Det planlagte svømme-/badeanlegget vil føre til at kommunen må ta opp et stort byggelån. Dette kommer i tillegg til mange andre store lån for bygging av stort nytt helsebygg og en lang rekke omsorgsboliger. Vi mener det er alt for sannsynlig at kommunens raskt voksende gjeld vil føre til uønskede kutt, omorganisering og sentralisering av kommunens tjenesteyting de neste årene. Det er også sannsynlig at styringen av dette prosjektet vil stille urealistiske krav til kommunen i lys av alle de andre byggeprosjektene som pågår.

Det planlagte anlegget vil føre til at kommunen får omfattende kostnader til drift og vedlikehold. Et svømmeanlegg, uansett størrelse, vil påføre kommunen kostnader. Spørsmålet slik vi ser det er hva som kan forsvares i form av økonomisk risiko og innbyggerbehov i forhold til kommunens oppgaver innenfor svømmeopplæring, folkehelse og fritidstilbud til innbyggerne.

Rådmannen og det politiske flertallet håper og tror at investeringen i et stort badeanlegg skal kunne dekkes inn gjennom å tiltrekke seg svært mange betalende gjester fra kommunen og andre steder, samt å bygge et større treningssenter som skal leies ut til et privat foretak. Denne forventningen om inntekter mener vi står i konflikt med behovet for plass til svømmeopplæring i skolen og fysikalsk behandling, samt prising av ordinær svømmetrening. Fra et regionalt ståsted kan en slik løsning, på sikt, også svekke lokale tilbud i nabokommuner da det skaper en uheldig konkurransesituasjon mellom kommunene. Her mener vi det heller ville vært naturlig å se på samarbeid før man tar en endelig beslutning.

Uten en kraftig utbygging av kollektivtrafikk i Follo- og Østlandsregionen, noe kommunen ikke har råderett over, står svømmehallen også i konflikt med mål om redusert biltrafikk. Parkeringsmuligheter for besøkende til Drøbak sentrum, idrettsanlegget og skansen vil også reduseres betraktelig hvis besøkende tar seg til anlegget med bil. Dessuten mener vi at det finnes så mange planlagte og iverksatte prosjekter for svømme- og badeanlegg i regionen at Seiersten ikke lengre vil kunne trekke til seg store flokker med badegjester fra det sentrale Østlandet. Det er derfor en veldig stor risiko for at driften av anlegget vil gå med et betydelig underskudd.

Det er all grunn til å takke kommuneadministrasjonen, Idrettsrådet og politikere for alt arbeid som er lagt ned i utviklingen av et mest mulig realistisk svømme- og badeanlegg i Frogn. Nå som konturene av kostnadene er i ferd med å tre frem, mener vi dessverre at videre prosjektering av et så stort anlegg må stanses. Det må i hvert fall ikke tas en beslutning uten en god utredning av et enklere alternativ. Det er viktig å rehabilitere Frognhallen og det kan være fornuftig å utvide den nå. Dette bør imidlertid skje sammen med bygging av en enkel og rimelig svømmehall som kan ivareta våre svømme- og badebehov på mest mulig enkel og rimelig måte, som kommer alle innbyggere til gode.