MDGs alternative budsjett og verbalforslag

I dag var siste formannskapsmøte før endelig behandling av handlingsplan og budsjett. MDG fremmet eget alternativt budsjett og flere verbalforslag.

28. november, 2016

I dagens formannskapsmøte fremmet MDG et alternativt budsjettforslag som:

 • opprettholder Dal skole og Elleflaten barnehage
 • reverserer kutt til frivillige lag og foreninger, og sikrer fortsatt gratis leie av kommunale lokaler
 • reverserer kutt til skjøtsel av grøntareal, park og idrettsanlegg
 • setter av midler til klimaregnskap for hele Frogn kommune, som utgangspunkt for evaluering og videre planlegging av tiltak innen klima og energi.

I tillegg fremmet vi verbalforslag om at:

 1. Rådmannen bes formulere en anmodning fra Frogn kommune til KLP om å trekke ut investeringer i fossil energi og øke investeringer i fornybar energi.
 2. Kommunen skal legge frem en årlig bærekraftsrapport og klimaregnskap som del av fremtidige handlingsplaner.
 3. Gående og syklende skal prioriteres i plan- og trafikksikkerhetsarbeid. Følgende prioritering skal gjelde:
  1. Barn og unges skolevei, samt utrykningskjøretøy
  2. Andre gående og syklende
  3. Fremkommelighet for kollektivtrafikk
  4. Nytte- og næringstransport
  5. Personbiltrafikk og annen trafikkavvikling
 4. Det skal utarbeides en plan med tiltak for nødvendig utbedring av strømnettet slik at alle husholdninger i borettslag og eneboliger i tettsted Drøbak kan lade elbiler og hybridbiler fra 2025.
 5. Det skal gjennomføres tellinger av biltrafikk, sikres bedre sykkelparkering, sanntidsinformasjon på kollektivknutepunkt og holdes en tettere dialog med Ruter.
 6. Det utarbeides retningslinjer og tiltak for å unngå at gummikuler fra kunstgressbanene i Frogn spres til tilliggende skog, park og lekeområder.
 7. Rådmannen går i dialog med Ruter for å undersøke muligheter til å bli en pilotkommune for kollektivtransport med utslippsfrie, førerløse transportmidler.

Vårt forslag om førerløse busser samt trafikktelling fikk flertall. Andre punkter ble nedstemt. Se alle forslag og vedtak her. Endelige vedtak blir i kommunestyremøte den 12. desember.