MDGs budsjett og forslag til handlingsplan

15. desember, 2015

Våre verbalforslag

 1. Klima og energi [falt]
  Alle partiers forslag innen miljø, klima og energi tas videre med inn i komiteen som skal jobbe med klima- og energiplan. Komitéen skal opprettes på første formannskapsmøte i 2015. Komitéen skal komme med en sak tids nok til at hele eller deler av utredningsarbeidet kan legges til grunn i behandlingen av HP 2017-2020.
 2. Trafikk og mobilitet [vedtatt]
  • Det skal gjennomføres tellinger av biltrafikk på både hovedveier og lokale veier. Tellingene skal fange opp variasjoner i løpet av døgn og årstid og kunne brukes på en måte som sier noe om utvikling over tid.
  • Det skal opparbeides sikre og egnede sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til bussholdeplasser i kommunen. Det skal etableres sykkelparkeringsplasser under tak for bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i kommunen.
  • Det skal etableres sanntidsinformasjon på bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i kommunen.
  • Frogn skal delta aktivt i samarbeidet mellom Nesodden og Hurum om bruk av fjorden som transportåre for miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk til Fornebu, Lysaker, Aker Brygge og/eller Bjørvika.
  • Det skal etableres et dialogforum med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Ruter om å kutte reisetid og unngå behov for bytte av transportmiddel for reisende som skal til andre tettsteder i Follo eller gjennom Oslo. Konkret skal det jobbes med å; a) øke bussenes fremkommelighet i kollektivfeltene på Mosseveien i rushtiden. b)La enkelte busser fra Frogn kjøre gjennom byen helt til Skøyen, Lysaker og/eller Fornebu. Enten i en dedikert trase for buss og trikk gjennom sentrum eller gjennom tunnelen. c) fremskynde åpningen av de nye trikkelinjene i Kvadraturen.
 3. Bærekraftig mat [falt]
  Kommunen skal servere bærekraftig mat i offentlige kantiner. Rådmannen skal i løpet av våren 2016 foreslå en sak hvor dette konkretiseres for Frogn kommune. Momenter som skal undersøkes er:

  • Servering av fullgod vegetarisk mat minst en dag i uken. For eksempel kjøttfri mandag.
  • I kantiner hvor det finnes flere valg skal det alltid finnes et vegetarisk alternativ.
  • Innkjøp av økologiske produkter på utvalgte varer.
  • Innkjøp av fair-trade produkter for utvalgte varer.
  • Avtale med leverandører/grossister om kjøp til redusert pris av frukt og grønt som ellers vil bli kastet (såkalt ”snål frukt”).
 4. Fairtrade-kommune [falt]
  Frogn skal få status som Fairtrade-kommune ved å oppfylle kriteriene gitt av Stiftelsen Fairtrade Norge (www.fairtrade.no). Det oppnevnes en styringsgruppe med representanter fra politisk og administrativ nivå med sikte på å utvikle en strategi for å fremme bærekraftig og etisk handel med Fairtrade-merkede varer.
 5. Interaktive visualiseringer [vedtatt]
  Sikre bred innbyggermedvirkning i større område- og reguleringsplaner gjennom å ta i bruk beskrivende, interaktive visualiseringer.

Forslag trukket før votering til fordel for felles forslag (nr.1)

 1. På lik linje med andre temaer i vedtatt kommuneplan, gis mål og strategier innen klima og energi også et eget avsnitt i handlingsprogrammet.
 2. Kommunen skal ha god oppfølging av miljø- og klimaarbeidet og skal kunne redegjøre for oppnådde resultater og prognoser for fremtiden.
  Kommunen skal, fra og med neste års fremlegging av handlingsplan og budsjett, legge frem en årlig bærekrafts-melding og klimaregnskap. Bærekrafts-meldingen skal redegjøre for status, utfordringer, muligheter, fremdriftsplan og grad av måloppnåelse på tiltak vedtatt i gjeldende handlingsplan og kommunestyremelding om klima og energi. Meldingen skal redegjøre for ulike enheters valg og prioriteringer innen miljøarbeidet.
  Det opprettes en arbeidsgruppe på politisk og administrativt nivå som skal se på metode for klimaregnskap, samt form og innhold i en årlig bærekrafts-melding.
 3. Det opprettes en kommunal tjeneste hvor kommunens ansatte gir publikumsrådgiving innen klimatilpassing og energitiltak for private eiendommer og bygninger, samt tilgjengelige støtteordninger for gjennomføring.