MDGs forslag i Formannskapet 17. mars 2021

Under følger to forslag som fremmes av MDG i Formannskapsmøtet den 17. mars, i sakene Evaluering av sommer 2020 og forslag til tiltak 2021, og Vikens handlingsprogram.

17. mars, 2021

Sak7/21:Evaluering av sommer 2020, og forslag til tiltak 2021

Forslag

 1. Dersom trafikksituasjonen og/eller smitterisiko når et kritisk punkt, gis rådmannen anledning til å fremme stenging av Torggata for gjennomgangstrafikk i mellom kl. 10 og 17 i helgene og ukedager i juli. Stengingen kan utvides også til å gjelde helger i mai og august. Rådmannen kommer tilbake med en sak om nytt kjøremønster. uteservering og trafikkfaglige vurderinger før neste møterunde. Saken skal på høring med korte frister hos relevante parter som politi/brannvesen, helsetjenester og næringsråd/sentrumsforening.
 2.  Rådmannen legger frem en sak i neste møterunde der hen definerer det kritisk punktet og der beslutningsprosessen og varslingsrutinene er definert. Hensikten er å sikre at eventuell stenging skjer uten for store ulemper for næringsdrivende, innbyggere og tilreisende.
 3. Minst en tredjedel av hver skolegård og friområde tiltenkt parkering i Rådmannens forslag skjermes av til lek og idrett.
 4. Det innkreves parkeringsavgift for parkering i skolegårder og friområder. Overskuddet brukes til å finansiere tiltak for sommeren 2021. Midler kan også brukes til å ruste opp disse arealene.
 5. Rådmannen utreder shuttlebuss mellom sentrum, parkeringsområdene og de mest besøkte strendene i helger og fellesferien. Det søkes etter ekstern finansiering og aktører som kan drive tilbudet. En sak om dette legges frem til politisk behandling neste møterunde.
 6. Husvikveien stenges for gjennomkjøring. Kun kjøring til eiendommene (ikke Sundbrygga) blir tillatt. Skilt med forbud for gjennomkjøring settes ved innkjøringen til parkeringsplassen på Kopås og i krysset Nilels Carlsens gt/Sorenskriver Ellefsens Vei.
 7. Det etableres ikke bobilparkering på Sagajordet. Andre lokaliteter utredes av hensyn til naboerog trafikk. Alternativ plassering på kommunal grunn er Trafo-tomten i Vindfangerbukta eller deler av parkeringsområdet på Skiphelle. Rådmannen vurderer samarbeid med golfklubben, Heitmann og andre næringsdrivende om å etablere et egnet tilbud.
 8. Rådmannen gjør opplysninger om buss- og båtruter, rutetider, innfartsparkering og sykkeltilbud lett tilgjengelig på kommunens nettside.
 9. I forbindelse med evalueringen av sommeren 2021 gjennomføres det en spørreundersøkelse blant tilreisende. Undersøkelsen skal rettes til alle grupper av tilreisende og inkluderer spørsmål om tilbringertransport, trafikksikkerhet og trivsel. Undersøkelsen gjøres også tilgjengelig på en nettside som markedsføres på turistkontoret, holdeplasser og parkeringsplasser.
 10. Det gjennomføres trafikktellinger der en kartlegger antall gjennomreiser og reiser med stopp i byen. Hensikten er økt kunnskap om trafikksituasjonen i Drøbak.

Forslagsstiller Henrik Mathiesen, MDG

 

Sak 9/21:Vikens handlingsprogram

Forslag til tekst i innspill fra Follorådet:

 1. Små og fleksible kollektive transportløsninger i tettstedene bør utredes.
  Mange deler av tettstedene i Follo mangler et kollektivt transporttilbud spesielt rettet mot barn, unge og eldre på dagtid. Det bør utredes om tradisjonelle ruter kan erstattes av kjøring etter bestilling. Tettsteder som Drøbak og Son har et stort behov for matebusser fra større parkeringsområder og bussterminaler inn til gamle bysentre og strender. Klassifisering: Nytt punkt 1 -A – Byer og større tettsteder i Follo
 2. Trafikkgrunnlag for busstilbud gjennom Oslofjordtunnelen bør utredes.
  Det er i dag ikke et kollektiv transporttilbud gjennom Oslofjordtunnelen. Fraværet av bompenger på strekningen har skapt en sterk vekst pendlingen med personbiler på strekningen Asker/Drammen på vestsiden og Nesodden, Drøbak/Ås/Ski på østsiden av fjorden. En eller flere nye bussruter gjennom tunnelen vil kunne løse en del av utfordringene som kan oppstå for arbeidstakere og skoleelever når bompenger gjeninnføres på strekningen. Klassifisering: Nytt punkt med prioritet 1 – B – Byer og større tettsteder i Follo
 3. Trafikkgrunnlag for busstilbud på strekningen Follo-Ryen-Fornebu bør utredes.
  Det er i dag ikke et kollektivtransporttilbud fra Follo til Oslo via E6 og videre langs Ring 3. Et tilbud med ekspressbuser fra f.eks. Korsegården, Nygårdskrysset og Måna til Ryen og gjerne videre til Fornebu vil kunne bidra til å redusere biltrafikken på strekningene betraktelig. Klassifisering: Nytt punkt med prioritet 1 – B – Byer og større tettsteder i Follo.
 4. Prøveordning med rutebåter mellom Filtvet/Sætre og Soon/Drøbak til Oslo i rushtiden.
  Det bør etableres prøveordninger med hurtigbåt i rushtiden til og fra tettstedene rundt indre Oslofjord og Oslo sentrum. Klassifisering: Nye punkt med prioritet 1 – B – Byer og større tettsteder rundt Oslofjorden
 5. …Strekningene Enebakk-Oslo og Drøbak-Oslo bør utvikles videre som et fullverdig alternativ til jernbanen. Supplerende tekst til punkt 2 B Distrikter i Follo

 

Forslag til konkrete prosjekter 2022-2025

Nye forslag til konkrete prosjekter:

 1. Sanntidsinformasjon og tydelig merking av holdeplasser på Dyrløkke
  Kollektivterminalen på Dyrløkke er en gjennomfartsåre med en årsdøgnstrafikk på
  nærmere 15000 biler. Daglig er det mer enn 250 avganger fra holdeplassene. Terminalen på Dyrløkke mangler tavler med sanntidsinformasjon og tydelig merking av holdeplasser med rutenes retning for passasjerene. Tiltaket har vært etterlyst i 10 år. Sanntidsinformasjon og merking av holdeplassene vil gjøre det enklere og tryggere for mange tilreisende til Drøbak i sommermånedene.
 2. Matebuss mellom Seiersten og Drøbak sentrum i sommerhelgene og fellesferien
  Det etableres en prøveordning med matebuss mellom Drøbak sentrum, strendene i Frogn og offentlige parkeringsområdene på i fellesferien og helgedager om sommeren. Det kan vurderes værforbehold. Samfinansiering med Frogn kommune kan vurderes.
 3. Ringbuss i Drøbak på dagtid
  Det etableres en prøveordning med et kollektivtilbud spesielt rettet mot eldre, barn og ungdom innenfor tettstedet Drøbak. Hensikten med tilbudet er å øke mobiliteten blant eldre om formiddagen og avlaste foreldrekjøring til og fra fritidsaktiviteter om ettermiddagen. Tilbudet kan vurderes innrettet som en bestillingstjeneste fremfor et ordinært rutetilbud.
 4. Fritt valg av transportør fra Drøbak til Oscarsborg
  Hurtigbåtene mellom Soon og Oslo bør tillate på- og avstigning for reisende mellom Oscarsborg og sjøtorget i Drøbak. Ved full båt prioriteres reisende til lengre inn eller ut av fjorden.

Forslagsstiller Henrik Mathiesen, MDG