MDGs forslag i HMPB 15. mars 2021

Under følger forslaget som fremmes av MDG i HMPB den 15. mars, i saken Klage på dispensasjon – gnr 51 bnr 496 – Solbukta – Glenneveien 274 – Utvidelse av brygge/flytebrygge

15. mars, 2021

MPB17/21 Klage på dispensasjon – gnr 51 bnr 496 – Solbukta – Glenneveien 274 – Utvidelse av brygge/flytebrygge

Forslag

Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker har vurdert klage på vedtak av dato 23.11.2020, sak 124/20 med saksnummer 20/00248-39, hvor det ble gitt dispensasjon for utvidelse av eksisterende bryggeanlegg i Solbukta i Nordre Frogn.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at klagen fører frem. I lys av sivilombudsmannens temarapport om dispensasjoner i strandsonen er hovedutvalgets vedtak ikke tilstrekkelig begrunnet. Det er ikke sannsynliggjort at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. Sivilombudsmannen skriver blant annet at det skal foretas “en grundig vurdering av hvilke hensyn bestemmelsene det søkes dispensasjon fra skal ivareta.” og vedtaket “må vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er «klart større» enn ulempene dispensasjonen medfører. Hvis kommunene ikke kan påvise slike fordeler, er ikke vilkåret oppfylt, og søknaden skal avslås.” Hovedutvalget mener at saken må utredes ytterligere for å kunne gjøre en riktig vurdering av hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene.

Konsekvenser for naturmiljøet i området må dokumenteres gjennom faglige vurderinger, ROS-analyser eller lignende. Disse må ligge til grunn før eventuelle fordeler av et dispensasjonsvedtak kan sammenlignes med ulempene. Videre må det gjøres en ny vurdering av om fordelene det henvises til i vedtaket er relevante i vurderingen. Jmf. sivilombudsmannens kommentar om at det først og fremst er “fordeler som har sammenheng med de hensynene plan- og bygningsloven er ment å ivareta som kan vektlegges, såkalte areal- og ressursdisponeringshensyn”. Til sist må en eventuell dispensasjon tydelig begrunnes med hvorfor Statsforvalterens uttalelse og anbefaling om regulering av området tilsidesettes, og hvorfor man mener vilkårene i § 19-2 andre ledd er oppfylt, til tross for fylkesmannens frarådning.

Forslagsstiller
Linda Byström
Frogn MDG