MDGs forslag til Hovedutvalget for miljø-, plan-og byggesaker 26. april 2021

HMPB-27/21 Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700, og HMPB-34/21 Dispensasjon i 100-meters beltet og maks tillatt BRA for fritidsbolig – Gnr 59 Bnr16 -Langebåtveien 133 -HMPB-34/21 Dispensasjon i 100 -meters beltet og maks tillatt BRA for fritidsbolig – Gnr 59 Bnr16 -Langebåtveien 133 -Riving og oppføring av fritidsboligRiving og oppføring av fritidsbolig

27. april, 2021

HMPB-27/21Søknad om endring av detaljregulering for Skogveien 31 -35 -plan-ID 071-1700

På vegne av Miljøpartiet De Grønne fremmet Linda Bystrøm følgende forslag:

«1. I boligprosjektet skal minimum tre bilparkeringsplasser med lademulighet settes av til bildeling. Før kommunen gir brukstillatelse skal utbygger gjennom avtale sikre at plassene blir brukt til bildelingsformål i minimum 5 år.

2. Reguleringsplanarbeidet skal inneholde et areal-og klimaregnskap iht vedtatt forslag til Handlingsprogrammet 2021-2024. Regnskapet skal legges frem ved behandling av byggesøknad.

Begrunnelse for forslagspunkt #1
Det er positivt at prosjektet skal sette av plasser til bildeling. Spesielt dersom det bygges leiligheter som ikke har egen parkeringsplass. For å sikre at plassene blir brukt til dette formål er det vesentlig at det sikres i en avtale som står seg over tid.

Begrunnelse for forslagspunkt #2
Til Handlingsprogrammet 2021-2024 har Kommunestyret vedtatt: Med bakgrunn i Plan-og bygningslovens § 3 skal større reguleringsplanarbeid i Frogn kommune inneholde et areal-og klimaregnskap. Med areal-og klimaregnskap menes en tallfestet og konkret CO2-effekt som følge av reguleringsplanens endrede arealbruk og bebyggelse. Endret arealbruk angis som årlig effekt. Kommunestyret ber rådmannen legge inn tiltaket i implementeringsplanen for klima og energi. https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214400/moter/580785/dokumenter/0

Foreslått endring av reguleringsplan begrunnes med å gi et mer bærekraftig prosjekt. Et areal-og klimaregnskap for Skogveien 31-35 gir viktig tallfestet informasjon om påvirkning av utbyggingen på kommunens hele klimaregnskap som utføres av Miljødirektoratet i tillegg til kommunens eget klimabudsjettet.MPB 34/21 Langebåtveien 133

Alternativ 2: Hovedutvalget for miljø-, plan –og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, for tiltak i strid med maksimalt bruksareal for fritidsbolig på 90m2 jf. kommuneplanbestemmelsen § 17-2 nr.1 og tiltak i strid med maksimalt opparbeidet uteplass etter kommuneplanbestemmelsen § 17-2 nr. 4. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig satt til side ved en dispensasjon, og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon. Ved avgjørelsen er det vektlagt:

  • At kommunen unngår vedtak som skaper uheldig presedens. Statsforvalteren henviser til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis langs sjøen. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som sammen kanvirke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta.
  • Tiltaket samlet fører til en ytterligere privatisering av området pga forlengelse av fasaden mot sjøen, økt størrelse på fritidsboligen, store glass»

Votering:
Miljøpartiet De Grønnes forslag nr. 1fikk fem stemmer og falt. Seks stemte mot (5 = 2 AP, 2 MDG, 1 V, 6 = 4 H, 1 SP, 1 Frp).
Miljøpartiet De Grønnes forslag nr. 2 fikk fire stemmer og falt. Sju stemte mot (4 = 2 AP, 2 MDG, 7 = 4 H, 1 SP, 1 V, 1 Frp)

 

HMPB-34/21Dispensasjon i 100 -meters beltet og maks tillatt BRA for fritidsbolig -Gnr 59 Bnr16 -Langebåtveien 133 -Riving og oppføring av fritidsbolig

På vegne av Miljøpartiet De Grønne fremmet Linda Bystrøm følgende forslag:

«Alternativ 2: Hovedutvalget for miljø-, plan –og byggesaker har vurdert søknaden om dispensasjon fra tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, for tiltak i strid med maksimalt bruksareal for fritidsbolig på 90m2 jf. kommuneplanbestemmelsen §17-2 nr.1 og tiltak i strid med maksimalt opparbeidet uteplass etter kommuneplanbestemmelsen § 17-2 nr. 4. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig satt til side ved en dispensasjon, og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon. Ved avgjørelsen er det vektlagt:

  • At kommunen unngår vedtak som skaper uheldig presedens. Statsforvalteren henviser til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis langs sjøen. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som sammen kan virke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta.
  • Tiltaket samlet fører til en ytterligere privatisering av området pga forlengelse av fasaden mot sjøen, økt størrelse på fritidsboligen, store glass»

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Miljøpartiet De Grønnes forslag ble innstillingen vedtatt med sju mot fire stemmer (7 = 4 H, 1 V, 1 SP, 1 Frp, 4 = 2 MDG, 2 AP).