MDGs forslag til Kommunestyret 3. mai 2021

KS-40/21Barn og unges interesser i planleggingen -valg av representant

13. mai, 2021

På vegne av MDG fremmet Linda Byström følgende forslag:

«1.Forslag til rutine for samarbeid legges frem som politisk sak for Ungdommens kommunestyre og Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker.

Begrunnelse:

Saken handler om valg av representant for barn og unges interesser i planleggingen. Det skal være en instruks og arbeidsbeskrivelse til stillingen som må utarbeides.Forslag om at bruk av barnetråkk, stillingsprosent og innplassering er alle relevante punkt å se på.

MDG mener at det er flere forhold som representanten for barn og unge i planlegging bør ta del i. F.eks. natur-og friluftsliv, møteplasser, miljø, og andre forhold som er viktige i planleggingen. Det er et stort ansvar for en liten stillingsprosent -uansett. Samarbeid med andre, og ansvar også i andre delar av kommunen vil være viktige. MDG mener det vil være hensiktsmessig at instruksen som ligger til stillingen som representant for barn og unge i planlegging blir gjenstand for politisk behandling slik at dette kan vurderes i en helhet.

Når rutinen er avklart mener vi det er formålstjenlig at innplassering og stillingsprosent delegeres til rådmannen».

Votering:

Tilleggsforslaget fra MDG fikk 6 stemmer og falt.25 stemte imot.(6 =3 MDG, KrF, 2SV25= 11H, 2 FrP, PP, 5AP,3V, 2SP, R)