MDGs innspill til Seierstenmarka

I møte den 14 november presenterte rådmannen et forslag om forvaltning av Seierstenmarka. Du kan lese Rådmannens presentasjon på denne siden (Sak 14/00115). MDG mente Rådmannen presenterte et godt saksfremlegg som belyser viktige problemstillinger og utfordringer, og hadde flere innspill til saken. MDG støttet i møtet AP:s forslag om å opprette et eget friluftsråd.

MDG ønsker at det etableres en egen forvaltningsplan for Seierstenmarka, ettersom området har mange interessenter og brukere som ønsker ulike former for bruk og tilrettelegging. Spesielt de ikke-organiserte vil tape på det Rådmannen beskriver som et ”førstemann til mølla”-prinsipp når det gjelder utvikling av området. MDG mener de uorganiserte er spesielt viktig ”gruppe” for kommunen å ivareta i denne sammenhengen.

 

20. november, 2016

Seierstenmarka er et skog og parkområde som bør bestå som et pusterom i byrommet, både for mennesker og dyr. Det er her viktig at området ikke bare sees på som et rekreasjonsareal for mennesker. De ”urørte” områdene i marka fyller også en funksjon for spesielt dyr og planteliv og må forbli urørte for at området skal beholde mange av sine kvaliteter – også for mennesker.

Anlegg i marka?

Seierstenmarka må ikke benyttes til å utvikle idrettsanlegg eller arenaer for den organiserte idretten. De har allerede tilgang på mange andre arealer og arenaer i kommunen. Anlegg bør generelt plasseres der hvor det allerede er bygget, ikke i urørt natur eller i friluftsområder. Det er nok med plass rundt Seiersten og Ullerud til at eventuelle behov for flere anlegg kan plasseres her. Vi trenger ikke ta av marka til dette formålet.

MDG ønsker ikke rulleskiløyper i marka. Rådmannens saksfremlegg nevner at rulleski-aktiviteter ikke oppleves som trafikksikkert på dagens eksisterende gangveier. Da må vi sikre bedre gangveier, skille gående og syklende/rullende og skape forhold for de myke trafikantene, ikke bygge ned marka!

Videre nevner rådmannen ønsker om å etablere et regionalt skianlegg i kommunen. Hvis det skal være aktuelt må vi planlegge det slik at det også tilpasses sommeraktiviteter. Ofte krever skiløyper brede, flate traseer som blir våte og vanskelige og vedlikeholde sommertid. Det må da sikres et godt sommervedlikehold, noe som allerede i dag ser ut til å være utfordrende flere steder. Skianlegg må ikke heller ta så stor plass att det stenger ute andre brukere vinterstid eller går ut over områdets skog-preg. MDG mener videre at det er viktigere å tilrettelegge for aktiviteter som ikke krever snø i en tid hvor vi sannsynligvis kommer til å se mindre av det i kortere sesonger. Vi kan ikke basere bruk eller aktivitet i marka på kunstsnø!

Tuftepark og lignende treningsapparater som er tilpasset park og uorganisert aktivitet mener vi er positivt. Det er et godt og gratis alternativ til dyre treningssenter og fungerer som hyggelig ”lekeplass” for alle!

Kommunen legger ned mye ressurser i den organiserte aktiviteten. Det minste vi kan gjøre for å ”tilrettelegge” for den uorganiserte er å opprettholde og bevare våre grønne lunger og arealer for rekreasjon. MDG mener dette nå må prioriteres fremover. Det handler om tilgang for de som ikke har råd til eller ønske om organisert aktivitet, om folkehelse for alle, lavterskeltilbud og at aktivitet ikke må være sport og konkurranse.

Verdien av nære natur

Seierstenmarka har verdi som et nære turområde og parkområde for en stor del av Drøbaks befolkning. Området bør i MDG sin mening ikke planlegges eller tilrettelegges for høyaktivitetssport som krever noe særlig annet utstyr enn sko. Dessuten betyr ”tilrettelegging” for de med nedsatt mobilitet å beholde ro og lavt tempo.

Vi må huske på at tilrettelegging også betyr å tilrettelegge for et rikt dyreliv. Aktiviteter skal tilpasses til at dette er et naturområde og det er spennende at området er omsøkt som nytt bestandsplanområde for elg i Follo. Båndkrav til hund bør gjelde hele året.

Vi synes generelt ikke det bør ikke legges opp til nye stier og løyper, da det er viktigere med et godt vedlikehold av eksistrenede stinett. Det må også fortsatt være mulig å oppleve en tur utenfor tilrettelagt sti og en rolig telttur i ”skogen” hvor man kan våkne opp til fuglesang. Dette mener MDG kan fungere som en ”symbolsk” rettesnor for videre planlegging og utvikling.

Seierstenmarka og…?

MDG mener det er viktig å se Seierstenmarkas tilrettelegging sammen med andre områder. Hvis ”alle” skal inn i Seierstenmarka har vi et problem, og det at denne diskusjonen kommer opp i MPB-utvalget viser hvilken enorm verdi som ligger i de grønne lungene og hvor mange som ønsker å bruke dem.

Trenden om hyppigere bruk av friluftsområder generelt nevnes også fra Rådmannens saksfremlegg og bør være viktig informasjon å ta med seg i det videre arbeidet. Seierstenmarka er, som rådmannen sier, et knapphetsgode. Det er derfor behov for å vurdere også andre områder og hvordan de kan tilrettelegges. Kanskje er det arbeidet minst like viktig for å sikre at presset på Seierstenmarka blir mindre. Hvilke formål og ønsker kan oppnås andre steder?

Medvirkning

MDG er generelt bekymret for medvirkningsgraden i det videre arbeidet. Det er fort gjort at det kun blir de organiserte som høres, og at informasjon til en stor del av parkens brukere ikke når ut. Dette gjelder generelt for alle arealplaner kommunen jobber med, og MDG etterlyser en bedre strategi og metodikk for god innbyggerdialog.