MDGs politikk i Nordre Frogn

Mange lurer på partienes politikk i Nordre Frogn. I MDGs kortprogram står noe, men for de aller fleste som bor eller er glad i denne delen av kommunen forstår vi veldig godt at det blir litt tynt. Nå har derfor oppsummert vårt «komplette» program til alle de som måtte lure på hva MDG mener om den videre utviklingen i Nordre Frogn!

8. september, 2019

Nordre Frogn – en del av både Frogn og Nesodden

Ikke alle vil, skal, eller kan bo i byer – og vi må tilrettelegge for gode bærekraftige bygder. Det er et tverrpolitisk mål om et levende og stabilt lokalsamfunn på Dal spesielt, og Nordre Frogn generelt.

Et godt, stabilt og bærekraftig bomiljø på Dal krever nært samarbeid med Nesodden, og behov for å tenke både lokalt og regionalt. På kort sikt må Dal sikres god direkte kollektivtransport til et eller flere regionale service- og handelssenter. På lenger sikt må Dal være det området hvor Frogn jobber for det som i Regional plan for Oslo og Akershus heter vedlikeholdsvekst. Dette gjør vi gjennom å støtte opp under den vedtatte kommunedelplan for Nordre Frogn, samtidig som vi her må sikre at dette ikke går ut over viktig biologisk mangfold og alle de andre kvaliteter som gjør Dal til et attraktivt sted å bo.

Balanse mellom utvikling og bevaring

MDG vil ha utvikling med et bevisst forhold til de utfordringer det er å bygge i og i nærheten av viktige naturområder og kulturlandskap. Vi erkjenner at dette er en utfordring, og den nylig vedtatte planen er på mange måter starten på noe nytt – også ny politikk! Derfor vil vi i neste periode ha mye fokus på hvordan vi kan få til dette på en god måte. Dette må det rett og slett jobbes med. Vi vil skille oss ut i det at vi ikke ønsker å lage en ny by, men heller tenke nytt rundt hvordan vil kan få en attraktiv bygd.

MDG vil jobbe for en god balanse mellom å bevare områdets gode kvaliteter – herunder naturnære boligområder med mange friluftsmuligheter – og en fremtidig utvikling som er bærekraftig på sikt, med et tilstrekkelig antall innbyggere. Vi vil sikre at den vedtatte planens bestemmelser vedrørende estetikk, landskap, naturmiljø, dyreliv, grønnstruktur, kulturminner, kulturmiljø samt friluftsliv blir respektert. Vi må også tenke på klimatilpassing, bruk av fornybar energi og naturbaserte renseteknologier.

MDG mener krav til utbyggere om å ta samfunnsansvaret alvorlig er avgjørende, og at utvikling må skje med god innbyggerdialog.

I Nordre Frogn skal vi jobbe for at videre utviklingen blir gode eksempler på hvordan utbygging og fortetting i landlige områder kan gjøres på en skånsom måte som skaper grunnlag for et godt bygdeliv – samtidig som kvaliteter som godt bevarte grøntområder, kulturminner og dyreliv bevares i størst mulig grad.

MDG vil

  • Jobbe for “stillesoner og “hjertesoner” innenfor utviklingsområdet for å ivareta natur og kulturverdier og sikre grønn utbygging med gode naturopplevelser.
  • Jobbe for en identitetsskapende og -bevarende utbygging sterkt knyttet barn og unges behov.
  • Sikre grønne lunger og grønne korridorer i Nordre Frogn og rundt Dal.