MDGs verbalforslag nr 1 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 1: Funskjon for oppfølging av klima- og energiplanen inkl. klimabudsjettet

14. desember, 2021

Beskrivelse til styring av budsjett med nok 700 000

Det er positivt at vi endelig har et klimabudsjett. Vi må behandle det som det – et budsjett. Et budsjett skal gå i balanse og det må føres en reell diskusjon på hvordan man skal få dette til. På toppen av dette kommer naturkrisen – to kriser som forsterker hverandre og derfor må løses samtidig. Klimabudsjett og arealbudsjett må henge sammen og behandles sammen. Vi mener det nå er på høy tid at en funksjon i organisasjonen får et tydelig resultatansvar – som er proaktiv for å nå mål og følge opp vedtak på en tillitsvekkende måte. Det settes av midler til å styrke oppfølging av klima- og energiarbeidet i kommunen. Dette skal gi en ytterligere styrking av vedtak fra HP 2019 om å gi 500 000 årlig til å sikre arbeid med areal- og energieffektivisering av kommunens bygg og arealer. Det er nødvendig å styrke kompetanse innen klima- og miljøledelse og sikre fart og retning i arbeidet. Funksjonen må ha både mandat og ansvar til å sikre nødvendig kulturbygging, prioritering og gjennomføring av tiltak i klima- og energiplanen. Funksjonen skal ha tydelig resultatansvar for klimabudsjettet. I tillegg til aktiv bruk og videreutvikling av klimabudsjettet i framsikt skal funksjonen gi en muntlig redegjørelse i MPB i hver tertialrapport. Redegjørelsen skal tydelig vise fremdrift, avvik, utfordringer, mulighetsrom og eventuelt behov for nye vedtak. Funksjonen skal sikre at klima- og energiarbeidet er en del av ledelsens løpende oppfølging av virksomheten og integreres i de tverrgående prosjektene i kommunen. F.eks. gjennom å sikre at Frogn kommune tar i bruk tilgjengelige klimaveiledere og -verktøy (f.eks. fra DFØ og miljødirektoratet) og er tett på å søke tilgjengelige midler fra både EU og nasjonale ordninger.

Verbalforslag 1: Funksjon for oppfølging av klima- og energiplanen inkl. klimabudsjettet

Frogns hovedmål er å redusere direkte utslipp med 60% innen 2030. I tillegg har Frogn som organisasjon ambisjon om å være klimanøytral innen 2030. Klimabudsjettet for 2022, årsrapport for 2020, tertial- og månedsrapporter for 2021 tegner et tydelig bilde av at Frogn kommune ligger langt unna tilstrekkelige kutt i bruk av energi og kutt i klimagassutslippene. Hverken kommunen eller administrasjonen ligger an til å nå mål om kutte utslippene med mer enn 50% fra dagens nivå om bare åtte år fra nå.

Det er mange og ulike årsaker til hvorfor det er slik. Men for å kunne nå det fastsatte målet i kommuneplanens samfunnsdel må rådmannen prioritere, koordinere og kommunisere bedre. Det må derfor settes av tilstrekkelig med lønnsmidler for å sikre at rådmannen kan ansette en med ansvar og myndighet for å sikre resultater.

Kompetanse innen styring og klima- og miljøledelse er nødvendig. Sentralt står vår evne til å prioritere og sikre gjennomføring av tiltak i klima- og energiplanen og oppfølging av klimabudsjettet slik at Frogn kommune når samfunnsmålet om å redusere direkte utslippene med 60% om åtte år.

Funksjon med resultatansvar for klima- og bærekraft. Funksjonen skal sikre eller bidra til:

  1. Aktiv oppfølging av klimabudsjett, klima- og energiplanen, osv. Og at arbeidet er en del av ledelsens løpende oppfølging av virksomheten.

  2. Rapportering av resultater på gjennomføring av tiltak og vedtatte klimamål at det arbeidet med areal- og energieffektivisering av kommunens bygg og arealer følges opp (ref. Stilling i eiendom innen energieffektivisering)

  3. Overgangen til utslippsfri veitransport og utslippsfrie anleggsmaskiner, inkl klimavennlig utbygging.

  4. Økning i klima- og miljøvennlige anskaffelser i kommunen.

  5. At alle aktørene i Frogn-samfunnet reduserer sitt klimafotavtrykk vesentlig fram mot 2030.

  6. Delta i relevante nettverk og fora både internt og eksternt.

  7. Å ta i bruk flere klimaveiledere og -verktøy

  8. Å være tett på for å søke om midler