MDGs verbalforslag nr 4 og 5 til Kommunestyret 13. desember 2021

Verbalforslag 4 og 5: Grønn IKT og urbant landbruk

14. desember, 2021

4: Grønn IKT

Det fremmes en egen sak om hvordan IKT skal sikre klimavennlig og bærekraftig drift og utvikling. De neste årene skal det investeres store summer i IKT, og vi må allerede nå sikre at dette gjøres på en måte som stiller krav til leverandører og hjelper oss å nå klima- og energimål. Digitaliseringens bidrag i klima og energiarbeidet må konkretiseres da digitalisering i seg selv ikke er et område som nødvendigvis bidrar til å nå målene.

Årets handlingsplan bruker store summer på investeringer i IKT. Vi må sikre at vi bruker disse investeringene riktig med tanke på bærekraft.

Kriterieveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) skal ligge til grunn for IKT-anskaffelser der hvor det er hensiktsmessig:

https://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard?stage=group&group=73&group_depth=1

5: Urbant landbruk

  • Det pekes ut et aktuelt område(r) i offentlig eie, eller etter avtale med annen grunneier, som kan benyttes til felles jordbrukshage. Tiltaket har til hensikt å styrke allerede vedtatt politikk om å få til urbant landbruk i kommunen. 
  • Frogn kommune utarbeider et regelverk for innbyggernes bruk av felles jordbrukshage
  • Frogn kommune inkluderer drift av jordbrukshagen som del av læreplanen i Frognskolen
  • Frogn kommune søker midler fra Klima- og miljødepartementet/den naturlige skolesekken (natursekken.no) til et slikt prosjekt som del av læreplanen i Frognskolen
  • Frogn kommune bistår utvikling av en frivillig organisasjon som kan stå som ansvarlig for driften av jordbrukshagen