MDGs verbalforslag nr 7 til Kommunestyret 13. desember 2021

Vebalforslag 7: Styringsmodell og porteføljestyring av investeringsprosjekter

14. desember, 2021

Rådmannen legger frem en porteføljestyringsmodell for større investeringer. Hensikten er å gjøre kommunestyret i stand til å sette strategisk retning for bruk av investeringsmidler og til å ha løpende oversikt over porteføljens sammensetning og status. Porteføljestyringen skal kategorisere investeringer på en måte som gi kommunestyret mulighet til å prioritere og balansere porteføljen basert på strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Det skal utarbeides en offentlig tilgjengelig porteføljeoversikt for både bygg og IKT, som viser status på prosjekter. Herunder forventede gevinster, økonomisk ramme, fase i henhold til prosjektmodell, påløpte kostnader og antatt ferdigstillelse. Dette skal også gjelde eksisterende vedtatte investeringsprosjekter.

Justering av en investeringsportefølje skal normalt skje i forbindelse med tertialbehandlingene.

Rådmannen fremlegger en porteføljestyringsmodell for større investeringer, inklusive eksisterende vedtatte investeringsprosjekter, i første utvalgsrunde i 2022.

Begrunnelse:

Vi opplever det som vanskelig å finne frem til de samlede kostnadene for kommunens prosjekter. Det opplyses ikke i tertialrapporter og handlingsprogram hva som til nå er brukt på et prosjekt og det er heller ikke entydig hva som er totalkostnadene for et prosjekt. Dersom vi som folkevalgte skal forstå de totale kostnadene må vi egentlig føre egne prosjektregnskap.

Som utgangspunkt forventer vi at de bevilgninger som vedtas for kommunens prosjekter følges opp i planlegging og gjennomføring av prosjektene, og at prosjektene tilpasser seg de bevilgninger som er vedtatt. Vi ser av investeringsbudsjettet for 2022—2025 at flere prosjekter har svært stor kostnadsøkning sammenlignet med handlingsprogrammet 2021-2024, og vi opplever ikke at vi er tilstrekkelig orientert om disse økningene, hvorfor de kommer og hva de innebærer.