Medvirkning – for en klimasmart byutvikling

17. juni, 2015

(leserinnlegg av Linda Byström)
I AMTA den 3. juni stiller Venstres ordførerkandidat Erik Lundeby gode klimakrav som er basert på vedtatt kommuneplan. I denne samme kommuneplanen nevnes ”God arealforvaltning” som det åpenbart viktigste bidraget for å redusere bilbruk og klimagassutslippene lokalt. Hva som er god arealforvaltning er også beskrevet, og i tråd med flere av Lundebys krav. Dette er altså noe som politikere i alle farger vet er sentralt for å nå klimamålene. De Grønne er veldig glade for en ordførerkandidat som er viser at man tar målene på alvor.

Den siste tiden har to viktige planer som har potensiale for å bidra til målene blitt behandlet. Vi synes den ene er et meget godt svar på kommunens overordnede plan og målsetning. Den andre mener vi undergraver den første gjennom å ytterligere spre bebyggelsen i kommunen. I tillegg bygges grøntområder ned som vi trenger for å trives når vi må bo flere på samme areal. Til tross for at 34% i dag er enige i at klima er det viktigste politiske spørsmålet, så er den store majoriteten i Høyre og Arbeiderpartiet for en videre spredning av bebyggelsen. De mener det er nødvendig og at andre hensyn må vike.

Hva mener du? Synes du forslagene, prioriteringene og vedtakene er i tråd med dine ønsker? Tror du Drøbak blir et flott sted å bo i fremtiden?

Tror du Frogn kommune klarer egne mål om å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser til halvparten av 1991 nivå, før 2030? Og hva er dine forslag for å få det til?

Når beslutninger skal tas som legger føringer for flere tiårs utvikling, og har potensiale til å ødelegge våre og fremtidige generasjoners naturressurser, mener vi det er et demokratisk problem at ikke innbyggerne får bedre muligheter til å delta. Det handler om å synliggjøre felles tanker og idéer om et bedre lokalsamfunn i en usikker fremtid. Det finnes i dag mange gode verktøy for å sikre god informasjon og bred medvirkning i denne type prosesser. Disse benytter kart, modeller, sosiale medier, web- og mobilløsninger og de har åpent døgnet rundt. Det gir mulighet for å på en enkel måte si hvor man ønsker sykkelveier, lekeplasser, bilfrie gater, parkeringsplasser, tufteparker, bedrede trafikkforhold eller by-hager. De gir mulighet for å fortelle hvilke områder man ønsker å bevare og hvor man vil endre. I sum er det mange små ting som gjør det mulig å realisere de store visjonene.

Det bør være i politikernes og kommuneadministrasjonens interesse å skape engasjement hos innbyggerne og sikre at gode idéer, og viktige verdier, blir tatt vare på når områder skal gjennom store transformasjoner eller utbygginger. Dette må selvsagt gjøres tidlig for å sikre reell mulighet for innflytelse. God informasjon og kommunikasjon gir også færre misforståelser og klager, og vil dermed kunne medføre raskere prosjektgjennomføring. Det er vinn-vinn for alle parter!

Så kan selvsagt ikke alle få viljen sin og det vil være ulike meninger og konflikter. Men vi kan alle forvente at mange innspill, ønsker og visjoner gir et bedre utgangspunkt til å ta beslutninger for de som hvert fjerde år velges til å gjøre nettopp det.

Vi tror at mange ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet, men at vi i en travel hverdag må sikre at medvirkningen kan gjøres der hvor folk er på et tidspunkt hvor den enkelte faktisk har tid.

Som kommuneplanen selv sier «Når det er usikkert hvor vi ender, blir det svært viktig å diskutere hvor vi vil». Miljøpartiet mener flere må få lov til å være med i den diskusjonen.