Nei til detaljhandel på Måna

Det ble innkallet til ekstraordinært hovedutvalgsmøte (miljø, plan og bygg) mandag den 14. desember. Saken som skulle behandles var klage fra både Statens veivesen (SVV) og Fylkesmannen (FM), på å la detaljhandel etableres på areal regulert til «arealkrevende» næring. Vi mente, som eneste parti, at dispensasjonen kommunen og de andre politiske partiene har gitt burde trekkes tilbake.

14. desember, 2015

Vi er enig i mange av argumentene som SVV og FM fremmer i sin klage. De er begge sterkt kritiske til den lokale avgjørelsen kommunen har tatt på å gi BILTEMA dispensasjon til etablering i et område tiltenkt annen type næring.

Vi antar at det var gode grunner til at man valgte å regulere Måna til arealkrevende næringer. Området egner seg selvsagt særdeles godt til dette, med nærhet til viktige regionale og nasjonale veier. Vi mener derfor ikke det er riktig å gi dispensasjon til å «bruke opp” dette arealet med en næringstype som med fordel kunne ligget andre steder. I hvert fall ikke uten en ny, god, demokratisk prosess som en eventuell omregulering krever.

I forbindelse med den nye byutviklingsplanen (Seiersten, Ullerud, Dyrløkke) vil flere av Drøbaks arealkrevende næringer ligge innenfor et areal som trengs til andre formål, som bolig, kontor og detaljhandel. Da må eksisterende næringene kunne finne nye arealer – f.eks. på Måna.

Vi ser alle fordelene med en etablering av Biltema og har ikke noe mot at de etablerer seg i Drøbak. Men vi burde ikke akseptere Biltemas konsept om å etablere sine butikker i bilbaserte handlesentre. Bilbaserte handlesentre er helt enklet ikke løsningen når målet er mindre transportbehov og lavere utslipp.

Vi mener fordelene ved en etablering ville kunne utnyttes også andre steder. For eksempel ved Dyrløkke, eller straks utenfor det nye byutviklingsområdet mot Ås. Her jobbes det med store boligutbygginger på Kolstad og nye næringsarealer, og derfor utvides Drøbak tettsted i denne retningen. En etablering av store aktører som Biltema ville her kunnet fungere som trekkplaster for annen detaljhandel. Et potensiale som ikke kan benyttes på Måna.

De som ønsker å gi dispensasjon mener at Biltema bør etableres for å hindre handelslekkasje til Oslo og Kolbotn. Men da er det ekstra viktig at det er regional kollektivtrafikk til etableringsområdet. En etablering mellom Drøbak og Ås ville hatt en mye større nytteeffekt enn planene om etablering på Måna, som i stort sett har kollektivtrafikk mot Oslo, uten planer fra Ruter om å endre på det premisset.

Vi mener derfor at å gi midlertidig dispensasjon til etablering av BILTEMA er kortsiktig tenking som har potensielt klare ulemper ved seg. Vi legger stor vekt på helt nødvendig regional samordning i areal og plansaker og når SVV og FM er så tydelige i sitt svar bør vi alle lytte.

I saksfremlegget var eneste innstilling fra Rådmannen og bortse fra klagen fra SVV og FM. MDG fremmet derfor et eget forslag som ikke helt overraskende kun fikk én stemme;

«Klagen tas til følge. BILTEMA gis ikke omsøkt dispensasjon.”